Управление на организационна промяна

Change management                „Променяй се преди да ти се наложи да се промениш!“

Курсът “ Управление на промяната“ е насочен към специалисти с отговорности за управление на дейности и/или проекти, свързани с промяна в технологии, структури, инициативи за подобрение в работна среда.

 

ЦЕЛИ НА КУРСА

 • да въведе термини, свързани с управлението на процеса на промяна в организациите,
 • да илюстрира с примери процесите на управление на ограничена и неограничена промяна, като следва подхода VOCATE,
 • да запознае участниците в обучението и да упражни уменията им за прилагане на диаграмни техники за целите на системен анализ на обхват на промяна, на движещи  и противодействащи сили,  планиране на дейности и ключови събития за напредък,
 • да стимулира споделяне, обсъждане, дискусии, свързани с примери от личната практика, трудности и проблеми, както и успешни практики за преодоляването им.
 • да демонстрира прилагането на техники за управление на промяна в два казуса:
  • за ограничена промяна – въвеждане на нов софтуер/ продукт и
  • за комплексна промяна – промяна в структурата на компанията.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА

Двудневно присъствено обучение – 16 часа.

Двуседмично дистанционно обучение – 16 часа, включително:

  • 2 видеоконферентни връзки за въвеждане в темата и дискусии в Седмица 1 и за преглед и приключване на курса в Седмица 2,
  • самостоятелна работа с упражнения и казуси,
  • 4 он-лайн теста за проверка на разбирането,
  • издаване на дигитален или печатен сертификат по избор.

ТЕМИ НА КУРСА

1. „Промяната е единственото сигурно нещо в живота ни!“ Човешкото поведение в ситуации на промяна – възможности и заплахи, страхове  и съпротива. Нагласи към промяната – „иноватори“ и „адаптиращи се“.

2. Управление на бизнес промяна по модела на Левин

 • „размразяване“ – „събуждането“ на чувство за неотложност на промяната,
 • „преход“ – управление на процеса в двата му аспекта – технически проект и ангажиране и подкрепа на хората,
 • „замразяване“ –  затвърждаване на постигнатото и преминаване към оперативен режим на работа.

3. Въвеждане и илюстрация на „инструменти“ в помощ на управлението на процес на ограничена промяна чрез примери – системни карти за очертаване на граници, обхват и зависимости, модел ADKAR за координация на проектен и комуникационен план, техники за управление на съпротива по нива в организацията (матрица на Пю), инструменти за проектно планиране – диаграма на Гант, RACI матрица, матрица на риска, комуникационна матрица

ПРАКТИКА

Анализ по Казуси за ограничена промяна с алтернативни сценарии според аудиторията: въвеждане на нов продукт/ излизане на нов пазар/ въвеждане на нова технология/ реинженеринг на дейности и процеси.

3.1 Планиране и организация по етапите в Проект за промяна: анализ преди проекта, иницииране, цели и груб план на дейности, формиране на екип, роли и отговорности, детайлен Гант график на дейности, срокове и ресурси с очертаване на жалони за измерване на напредъка, план на риска.

3.2 Комуникационен план за работа с хората в процеса на промяна и управление на различните нива на съпротива – индивидуално, групово, организационно по етапите на Проекта за промяна.

3.3 Приключване на процеса на преход и затвърждаване на промяната. Анализ и оценка. Научените уроци.

График на курса Change management

ЦЕНА на курса:

 • 380 лв. без ДДС за присъствен двудневен курс,
 • 90 лв. без ДДС за дистанционен двуседмичен курс.