Управление на конфликти на работното място

 

33480563

 

 

 

 

ЗА КОГО Е ТОЗИ КУРС

Мениджъри и специалисти с различно ниво на правомощия и  обхват от дейности.

ЦЕЛИ

Курсът „Управление на конфликти на работното място“ има за цел да подготви участниците и да упражни разбирането им за:

– Природата на конфликта на работното място;

-Етапите, през които преминава разгръщането на конфликта и подходите за разрешаването му на всеки етап;

– Разбиране на характеровите особености на участниците в конфликта и техните  очаквания и нагласи за поведение;

– Прилагане на разнообразие от техники за активно слушане, за сближаване на позиции, за асертивно поведение  в ситуации на конфликт;

– Най-често допусканите грешки в ситуации на конфликт;

– Подбор на различни стратегии за разрешаване на конфликта според ситуацията и етапа на разгръщане на конфликта.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Съдържанието на курса включва дейности, които стимулират активно участие, подпомагат подобряването на компетенциите за:

– Разбиране на природата на конфликта и потенциалните причини за възникването му,

– Възприемане на различията в интересите и целите на опонентите и търсене на продуктивно разрешаване на конфликта,

– Познаване на различни подходи и техники за краткосрочни и дългосрочни решения според целите в ситуацията,

– Осъзнаване на собствените характерови особености и нагласи за реакция в ситуация на конфликт и адаптиране на стила на комуникация и поведение към реакции без заплахи и обиди. Отделяне на фактите и емоциите от оценките в ситуацията.

– Адаптиране според поведението на опонента в ситуацията.

 

Цена 180 лв. без включен ДДС

Цената включва:

 Учебен семинар

 Комплект с учебни материали, вкл. презентация, казуси, тестове, упражнения, ролеви игри

 Кафе-паузи и кетъринг,

 Издаване на сертификат за придобита ключова компетентност.

                                             

Управление на конфликти на работното място – график на курса и темите.