Ръководене на ефективни ИТ екипи (сега и On-line)

В повечето ИТ организации тийм лидерите израстват от вътре, като биват издигани от технически на тийм лидерски позиции. Обикновено те са с много добри технически компетенции, но е налице дефицит на необходимите за управлението на екипа „меки“ умения. Затова развитието на техническите умения с умения за работа с хора и екипна ефективност е критично.

Базовите „меки“ умения са важни, но екипите стават истински ефективни, когато ги надградят и прилагат в средата на съвременните практики за управление на екипи в ИТ и софтуерното инженерство.

Работата е в това, че съвременните методи за управление на ИТ екипи използват специфични концепции, принципи, методи, процеси, дисциплини, техники и поведения, които дават нов поглед и начин за прилагане на класическите меки умения в реалната практика на аджайл среда.

Този практически семинар е посветен на развитието на уменията на тийм лидерите на ИТ екипи в четири области на оперативната работа: комуникация; управление на време, цели и приоритети; управление на изпълнението в условия на екипна динамика; подпомагане на екипната мотивация.

Представя се както класическият подход за ръководене на екип, така и перспективата на модерни практики за ръководене на ИТ екип, използвани в Agile, PRINCE2, Канбан, XP, Scrum и др.

За кого е курсът?

Проектни мениджъри, тийм лидери или специалисти, за които се планира да бъдат издигнати на тийм лидерски позиции. Хора с отговорности за управление на изпълнението и работа в екип с динамика на цели и приоритети.

Теми

Лидерство в аджайл среда – ролята на тийм лидера и развиване на среда за споделено лидерство

Четири аспекта на тийм лидерската роля: развитие на екипния потенциал, развитие на отделния специалист, управление на изпълнението, взаимодействие и сътрудничество в мрежа от външни свързани лица с екипа (напр. проектни мениджъри, технически лидери извън екипа, бизнес анализатори, мениджъри в организацията и клиенти).

Ефективна комуникация на лидера и екипа

Личен стил на комуникация и адаптиране към различните стилове за продуктивна комуникация в екипа и  организацията. Асертивно поведение в индивидуални, екипни и мениджърски срещи. Аджайл практики в комуникацията на екипа за постигане на прозрачност и ангажираност

Управление на цели, време и приоритети

Преход от управление чрез цели (MBO) към подход OKR с динамична приоритизация на целите в условия на аджайл проектни практики. Ситуации на стрес и преодоляването им. Пример с прилагане на  Канбан подход за постигане на равномерност в натоварването.

Лидерът и екипът, споделено лидерство в ИТ екипи

Динамика на екипа и лидерско поведение в отделните етапи на формирането и развитието на екипни взаимодействия. Екипни дисфункции и споделената лидерска роля между екипния, проектния и техническия лидер за утвърждаване на екипни норми, стимулиращи доверие и ефективни взаимодействия.

Мотивация в екипа

Правилото „50:50“ в мотивирането на индивида и отделния член на екипа.  От индивидуалните ценности, към ролевия модел на тийм лидера, като драйвер на екипните ценности. Базови изисквания към поведението на тийм лидера за удовлетворение в екипната работа.  Индивидуални стимули за мотивация и ангажиране. Развиване на хората чрез инициативи за споделяне на опит и овластяване за автономни активности в екипа.

Практическа работа

Кратки тестове за самооценка на лични ценности, нагласи и възприятия, анализи по казуси, индивидуални и екипни упражнения, ролеви игри и дискусии. Перспективите на добри практики за управление на ИТ екипи.

Продължителност и форма

Практически семинар с обща продължителност 16 часа, разпределение в 2 дни.

Език на обучение

Български или английски

Сертификат

Издава се сертификат от Училище за бизнес компетенции и се присъждат 30 кредита за модули от сертификационна програма EBC*L C Лидерство и мениджмънт.

Цена

Семинарът в присъствена форма е предназначен предимно за вътрешнофирмени обучения.

Цена за двудневно присъствено или дистанционно вътрешнофирмено обучение за група  се договаря с Клиента.

Цена за отделна регистрация в двудневен присъствен курс – 340 лв. без ДДС.

Цена за отделна регистрация в дистанционна форма на обучение – 260 лв. без ДДС.

Какво включва цената?

За вътрешнофирмено обучение:

  • Предварително провеждане на анкети за проучване на среда на работа и предизвикателства  в екипни взаимодействия и мениджърска/тийм лидерска роля за настройване на дискусиите, казусите и ролевите игри в обучението.
  • Обучение от преподаватели с опит в групата от включени теми.
  • Ресурсна книга, включваща презентация, тестове, упражнения, казуси, инструменти за прилагане.
  • Практическа работа – индивидуална, в екипи и с цялата група за усвояване на въведените модели, техники и инструменти.

Двудневно обучение в присъствен вариант с фиксирани дати за отворен формат на курса или договорен график с Клиент за вътрешнофирмено обучение.

За дистанционна форма на обучение:

Четири учебни онлайн сесии с продължителност 4 учебни часа.

  • Фиксирани за отворен курс
  • Договорен график с Клиента при вътрешнофирмено обучение

Надграждане на постигнатите резултати: След успешно приключване на курса и допълнително преминаване на обучение по теми „Бизнес среда на Мениджмънта и лидерството“, „Управление на промяна“, „Лидерът с отговорности за персонала“, участниците ще бъдат подготвени за сертификационен изпит в ниво „Лидерство и мениджмънт“ на европейския сертификат „EBC*L“ ниво С.