Работилница за екипи – практически семинари

 

Как да разгърнете потенциала на своя екип?

MP900439345

Каква е вашата работна организация – екип или група?

Кои са качествата на ефективния екип?

Как да формираме, развием и актуализираме ефективността на екипа с промяна в целите, състава  и физическото  разпределяне на хората в различни географски локации?

 Работилница за екипи е програма, съставена  от независими практически семинари, ориентирани към важните принципи и добри практики за организиране на успешен работен екип. 

ЗА  КОГО  Е  ПРОГРАМАТА

 • За ръководители на екипи и членове на екипи с потенциал за поемане на отговорности за хората в екипа,

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  И  УСЛОВИЯ  ЗА  ВКЛЮЧВАНЕ В РАБОТАТА НА РАБОТИЛНИЦАТА

 • Отвореният формат на работилницата дава възможност за регистрация в отделна тема или в повече от една тема в последователни дати от календара на програмата.
 • Продължителността на интензивния курс е два дни.
 • Продължителността на практическа сесия по отделна тема е един ден.

ТЕМИ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ СЕМИНАРИ В РАБОТИЛНИЦАТА

Двудневен интензивен семинар

Екипна ефективност – предизвикателства и решения за развиване на потенциала

 •  Представя базови елементи от Работилницата за екипи – АBC на екипността, Мотивация на екипа, Карта на ценностите и Екипни норми.
 • Тренингът обхваща кратки въведения към модели, добри практики и тенденции, следвани от дискусии, брейнсторминг, ролеви игри и казуси.

Практическата работа стимулира извеждане на проблеми и решения в конкретен корпоративен контекст. Програмата е подходяща и за вътрешнофирмени обучения.

Грaфик SBC Effective teams

 

Cесии в Програмата

АВС  прозорец към екипността

 • Защо екип?… Митове за екипите
 • Цели, роли и взаимодействия
 • Развитие и екипна динамика

Емоционална интелигентност в екипа

 • Разбиране на себе си
 • Разбиране на другите
 • Управление на хармонията в екипа с фокус върху социална опитност, личностно въздействие и визия за интеракцията
 • Неутрализиране на вредно поведение и разрешаване на конфликтни ситуации
 • Повече за темата Работилница за екипи – Емоционална интелигентност

Мотивация в екипа

 • Митове за стимулите в мотивацията – стереотипи и предразсъдъци
 • Мотивация на лидера, като пример в екипа
 • Мотивация на групата, докато стане екип
 • Ценни признания и награди за лидера и за екипа,
 • Стимулираща работна среда,
 • Мотивиращо поведение на екипния лидер в оперативната работа на екипа – силата на примера и коучинг в действие
 • Повече за темата Работилница за екипи – Мотивация

Изграждане на екипни норми

 • Фактори на организацията с ефект върху ефективността на екипа – ресурси и подкрепа
 • Роли, отговорност и ангажиране
 • Индивид и група – сътрудничество, автономност  и доверие
 • Вземане на решения
 • Етичен кодекс

Карта на екипните ценности

 • Митове за ценностите  на екипа – каква е практиката, какво се случва наистина?
 • Толерантност към различията – лични възприятия и нагласи
 • Взаимоотношения с другите и правила
 • Отношение към работно натоварване
 • Учене и развитие
 • Контрол и автономност
 • Ангажиране с „чужди проблеми“
 • Професионално отношение и „конфиденциалност“
 • Повече за темата Работилница за екипи – Карта на ценностите в екипа

Екипни норми за виртуални екипи

 • Виртуални срещу традиционни екипи – предизвикателствата,  анализи и примери за добри практики
 • 4 -мерен модел на виртуалните екипи – посоки на добрите практики
 • „Актуализация“ на ролевия модел на екипния лидер и на участника във виртуален екип
 • Обогатяване на личния стил на поведение  с техники в действиe
 • Повече за темата Работилница за екипи- Екипни норми във виртуален екип

Екипни норми за международен екип

 • Различия в националните култури – митове и стереотипи
 • Национални и корпоративни ценности – примери за въздействие и влияние

Международният екип – посоки на важните възприятия

 1. Възприемане на времето
 2. Приоритети, натоварване  и баланс работа-личен живот
 3. Правила и изключения
 4. Контрол и автономност
 5. Вземане на решения, информиране, съгласуване

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  РАБОТАТА В РАБОТИЛНИЦАТА

Регистрацията за участие в работилницата може да стане в няколко варианта

 • Регистрация в двудневен интензивен курс,
 • Регистрация в отделна сесия по избор,
 • Регистрация в цялата програма. 

Учебните сесии включват тестове за самооценка, упражнения, ролеви игри, обсъждане на казуси, брейнсторминг и кратки въведения на модели и добри практики. Програмата стимулира споделяне на възприятията на участниците в различни практически ситуации, както и  на личен опит и предизвикателства.  

ПРЕДВАРИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ Опит от работа в екип.  

ЦЕНА

 • Индивидуална регистрация в отделен работен семинар – 180лв. без ДДС за участие в еднодневен семинар.
 • 380лв. без ДДС за участие в двудневния семинар по Екипна ефективност.·        
 • Регистрация в цялата програма –  980 лв. без ДДС
 • Цената включва – Наръчник с материали за принципи и модели от теорията и ресурси за практическата работа в работилницата, участие в интерактивна практическа работа по темата, сертификат за участие, кафе паузи и кетъринг.

 Повече за отделна тема можете да научите след регистрация на интерес на адрес office@sbc.bg с име и телефон за контакти.