Съвременни практики за учене и развитие в организациите

SBC Employees L&D experience at work

 

 

                       

Един от факторите, които ангажират и задържат служителите в компанията е перспективата, която виждат за своето професионално и кариерно развитие.

   Работният семинар е предвиден за вътрешно фирмени тренинги. Има за цел да стимулира анализ и идеи за оптимизиране на  стратегията за учене и развитие на хората в компанията.

Ползите от работния семинар са в изграждането на визия за трите нива на учене в компанията – индивидуално, групово и организационно. Обсъждат се индивидуалните, групови и организационни фактори,подпомагащи или блокиращи ученето. Развиват се инициативи за интегриране на практики за учене на различни нива.

За кого е този уъркшоп

Функцията за учене и развитие на хората  е в приоритетите не само на специалистите от отдел „Човешки ресурси“, а и на оперативни мениджъри,  тийм лидери, технически лидери и проектни мениджъри. Включването на участници с различен обхват на отговорности би обогатило дискусиите, аргументите и инициативите по обсъжданата тема.

Продължителност

Уъркшопът е с продължителност 2 дни /16 учебни часа/

Цели

 • Информираност за текущи практики за учене и развитие в компаниите.
 • Разбиране на необходимостта да се споделят и развиват фирмените „активи на знание“, като средство за задържане на талантите и постигане на пазарно предимство чрез компетентни хора със специфични знания.
 • Очертаване на факторите на културата в организацията, които способстват или ограничават създаването и поддържането на стимулираща среда за споделяне както на „ноу-хау“ от опита, така и на креативни нови идеи за практиката.
 • Илюстриране на ролята на екипните лидери, техническите лидери и мениджмънта за подкрепа и улесняване на практиките за учене на индивидуално, групово и организационно ниво
 • Споделяне на личен опит на участниците, на рационални елементи от казуси в глобални практики в различни индустрии

Теми и разпределение на времето на уъркшопа

Темите следват подхода на изграждане на среда на учене на три нива – индивидуално, екипно и организационно.

От историите за успех и съществуващи практики в компаниите към рамката на модела за споделяне на знания и изследването му за приложимост и адаптиране към реалностите на бизнеса и хората.

Блок 01 Въведение

 1. „Истории за успех – разказани истории за глобални практики за учене и развитие“
 2. Личен опит на участниците – „Карта на работния ми опит –  от интервюто за наемане, по пътя на професионалното развитие и израстване…“
 3. Фактори на организационната среда за учене и развитие – ценности, енергия за доброволчество, технологии, формални  инеформални канали на комуникация, междуекипни отношения, прозрачност на успеха  и проблемите.

Блок 02 Бизнес модел на компанията. Ключови цели и области на резултат (ОKR).  Критични дейности и компетенции за специалистите. 

Индивидуално ниво на учене и развитие

Казус – Част 1 „Работен опит  на специалиста в компанията“

 1. Бизнес модел на компанията. Основни цели  и критични зони за резултат (OKR). Очертаване на профил на необходимите компетенции на специалистите в компанията.
 2. Текущи политики, процедури и процеси в управлението на опита на нов колега в компанията – докъде стига ангажимента на специалистите от HR и сътрудничеството им с оперативните и линейните мениджъри?
 3. Приносът на лидерите (тийм лидер, проектен мениджър, технически лидер и др. преки ръководители), като ролеви модели за развитие на новите колеги.

Блок 03-04 Учене и развитие заедно с екипа

Казус – Част 2 Учене и развитие заедно с другите – „Това не е мой проблем!“

 1.     Екипни отношения – постовете и коментарите, етика на взаимодействията.   SWOT  на екипа и индикатори на доверието. Преодоляване на пречките пред ефективно споделяне на знания и търсене на помощ, обмисляне на креативни идеи и изказване на несъгласия (по модела на Ленциони).
 2. Текущи работни процеси и екипни „активи на знания и опит“. Кой е по-успешен – екип, ориентиран към „задачата“ или този, с повече фокус върху „отношенията“. Научените уроци и подпомагането на пренасянето в практиката.
 3. Междуекипни и групови практики за споделяне на знания и подпомагане в дейността (Communities of Practice). Подгрупи, обединени според стила си научене по Колб и любопитството към технологични иновации и бизнес знания.
 4. Ролята на мениджърите, лидерите и техническите експерти за задвижване на културата на споделяне и ангажиране на  специалисти в различни области. Оценка и признание, мотивация за доброволчество в споделянето на знания.

Блок 05-06 Учене и развитие на  организацията чрез хората

Казус – „Загуба на таланти“

 • Каква е цената на несподеленото знание? Степени на доверие – „кажи на приятел“, „сподели в екипа“, „разкажи история в обща среща“.
 • Физическа и виртуална среда за споделяне – „усмивките на вратата“, „канбан дъска“, „дървото на успеха“ на екипите.
 • Технологиите – постове и референции, блогове, бази данни, специализиран софтуер за задачи и проекти, електронни бюлетини.
 • Ефектът на индустрията върху бизнес културата по модела на Камерън и Куин.  Успехът на организации със смесена или преобладаваща „кланова“ култура в постигането на стимулираща среда за учене и развитие на хората.

Блок 07  Инициативи за практика на учене и развитие в организациите

Практика: Развиването на инициативи за споделяне на знание. Анализ по сценарии за различни индустрии.

Организационен радар – очертаване на параметри на организационната култура и приложими програми и инициативи за споделяне на знания и организационно „ноу-хау“.

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена

Подготовка

Темата се предлага във вариант на вътрешнофирмено обучение. Предварително се „настройва за оперативната среда на организацията – Клиент“.

Подготовката се състои в провеждане на среща за обсъждане на приоритети и анализ на потребности на база на  въпросници, свързани с темата  към участниците.

Цена

По договаряне според избора на обхват и продължителност.