Съвременни практики за учене и развитие в организациите

SBC Employees L&D experience at work

 

 

                       

Един от факторите, които ангажират и задържат служителите в компанията е перспективата, която виждат за своето професионално и кариерно развитие.

   Работният семинар е предвиден за вътрешно фирмени тренинги. Има за цел да стимулира анализ и идеи за оптимизиране на  стратегията за учене и развитие на хората в компанията.

Ползите от работния семинар са в изграждането на визия за трите нива на учене в компанията – индивидуално, групово и организационно. Обсъждат се индивидуалните, групови и организационни фактори,подпомагащи или блокиращи ученето. Развиват се инициативи за интегриране на практики за учене на различни нива.

За кого е този уъркшоп

Функцията за учене и развитие на хората  е в приоритетите не само на специалистите от отдел „Човешки ресурси“, а и на оперативни мениджъри,  тийм лидери, технически лидери и проектни мениджъри. Включването на участници с различен обхват на отговорности би обогатило дискусиите, аргументите и инициативите по обсъжданата тема.

Продължителност

Уъркшопът е с продължителност 2 дни /16 учебни часа/

Цели

 • Визуализация на текущи практики –  „Моментна снимка на работния опит и ученето на хората в компанията“
 • Очертаване на индивидуалните фактори, подпомагащи или блокиращи процеса на учене на отделния специалист
 • Извеждане на груповите/ екипни фактори, като фактори с най-силно влияние върху ученето в организацията
 • Обсъждане на факторите на „отворената организационна среда“, улесняваща ученето и адаптирането на  организационната култура към успешни практики
 • Илюстриране на ролята на екипните лидери, техническите лидери и мениджмънта в изграждането и поддържането на практики за учене на индивидуално, групово и организационно ниво
 • Споделяне на личен опит на участниците, на рационални елементи от казуси в глобални практики в различни индустрии

Теми и разпределение на времето на уъркшопа

Темите следват подхода на изграждане на среда на учене на три нива – индивидуално, екипно и организационно.

От историите за успех и съществуващи практики в компаниите към рамката на модела за споделяне на знания, учене и развитие и изследването му за приложимост и адаптиране към реалностите на бизнеса и хората.

Блок 01 Въведение

 1. „Истории за успех“– глобални практики за учене и развитие в различни индустрии
 2. Личен опит на участниците – „Карта на работния ми опит –  от интервюто за наемане, по пътя на професионалното развитие и израстване…“

Блок 02 Индивидуално ниво на учене

Казус – Част 1 „Работен опит  на специалиста в компанията“

 1. Анализ на индивидуални фактори, които подпомагат и такива, които блокират напредъка.
 2. Текущи процеси в управлението на опита на нов колега в компанията – докъде стига ангажимента на специалистите от HR и сътрудничеството им с оперативните и линейните мениджъри?
 3. Ролята на лидерите (тийм лидер, проектен мениджър, технически лидер и др. преки ръководители) в изграждането на отношения с отделния специалист – мотивация за развиване, подкрепа.

Блок 03-04 Учене и развитие заедно с екипа

Казус – Част 2 „Учене и развитие заедно с другите в екипа“

 1.     Екипни отношения – анализ на  факторите, които подпомагат екипното развитие и ефективно взаимодействие, и такива, които пречат (по модела на Ленциони)
 2. Текущи работни процеси, практики за планиране, вземане на решения, провеждане на срещи за напредък
 3. Ролята на лидерите в изграждането и управлението на екипните отношения.

Блок 05-06 Учене и развитие на  организацията чрез хората

Казус – Това не е мой проблем

 1. Каква е цената на несподеленото знание?
 2. Фактори на организационната среда за учене и развитие – комуникационна среда, между екипни отношения, визуализация и информираност за успехи  и проблеми в организацията, споделяне на научените уроци, изграждане и поддържане на професионални групи и сътрудничество и др.
 3. Ролята на мениджмънта за подпомагане на организационното учене и развитие

Казус Адаптиране на организационната култура към успешни практики за учене и развитие

Организационен радар – текущо състояние и цели за адаптиране на културата

Блок 07  Инициативи за практика на учене и развитие в организациите

Анализ по сценарии за различни индустрии.

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена

Подготовка

Темата се предлага във вариант на вътрешнофирмено обучение. Предварително се „настройва за оперативната среда на организацията – Клиент“.

Подготовката се състои в провеждане на среща за обсъждане на приоритети и анализ на потребности на база на  въпросници, свързани с темата  към участниците.

Цена

По договаряне според избора на обхват и продължителност.