Кариерна карта. Разбиране и управление на мотивацията

 

Кариерна карта за  израстване и принос в компанията. Разбиране и управление на мотивацията

 


Курсът предлага нетрадиционен практически подход за разбиране и управление на личната мотивация за израстване и принос в компанията. Въвеждането на четирите етапа на израстване и принос по модела на Далтън и Томпсон се съпровожда от подготовката на индивидуална карта за кариерно израстване с приложими инструменти според професионалните цели на всеки участник.                      

  Разбирането на личната мотивация е първото условие за ангажиране на специалистите с атрактивна перспектива за развитие. Реализирането  и нивото на приноса им в организацията зависят от умението тази  мотивация да се управлява с промяната в опита и личните цели.

Темите са структурирани в четири модула, които следват етапите на четиристъпковия модел за кариерно израстване. Четирите етапа се разгръщат с кратки въведения на цели, подходи и инструменти, подпомагащи личностно развитие в три посоки:

  • Постигане на техническа експертиза за работната позиция
  • Изграждане на взаимоотношения, основани на работни ценности с колегите
  • Развиване на способности за въздействие и влияние с принос за организацията

За кого е този курс?

„За да разбираш и управляваш мотивацията на другите, трябва да започнеш от себе си“.

Първите два модула в курса са базови за всички специалисти, за които е важно да разбират и управляват своите потребности и мотивация за кариерно развитие. Трети и четвърти модул надграждат този обхват с инструменти, когато професионалната роля включва отговорности за другите.

Курсът е подходящ както за специалисти с потенциал за развитие, като технически лидери или мениджъри в организацията, така и за оперативни мениджъри, които имат потребност да подобрят разбирането си и да обогатят практическите си подходи и инструменти за мотивиране на хората в своя екип, отдел, проект или организацията.

Двудневният курс се предлага за вътрешнофирмени цели, защото прилага инструменти, адаптирани към конкретната култура и оперативна среда на компанията.

Продължителност

Курсът е с продължителност 2 дни /16 учебни часа/

Цели

  • Изработване на „Индивидуална кариерна карта за израстване и принос в компанията“, съдържаща етапи на израстване, цели, помощни техники и инструменти за улесняване на прехода.
  • Обогатяване на индивидуалната кариерна карта с разбирането за   предизвикателствата, свързани с ограниченията и възможностите на професионалната среда, като съдържание на работата, взаимоотношения с колеги и мениджъри, възможности за автономност и влияние.
  • Извеждане на приложими инициативи за лична и организационна практика за учене и развитие.
  • Създаване на атмосфера за споделяне и обсъждане на личен опит на участниците, рационални елементи, бариери и възможности в различните роли, които изпълняват на работното си място.

Теми и разпределение на времето на курса

Предварителна подготовка на участниците с тест за самооценка на нагласа към изграждане на взаимоотношения с другите, контрол, въздействие и влияние (FIRO B).

МОДУЛ 1  На входа: Ръководство за работа с мен

Целта на модула е да подпомогне разбирането на личната мотивация и факторите за индивидуален принос в условия на ограниченията, в които попада новият специалист в професионалната среда „на входа“ в компанията. Прилагат се тестове и дискусии за себепознание и ориентиране в една нова среда. Анализират се предварителните резултати от самооценката по модел за взаимоотношения с другите (FIRO B). Стимулира се  учене от примери и споделени казуси за адаптиране и включване в средата през аспектите:

  • Характеристики на позицията/работата;
  • Взаимоотношения с другите;
  • Аз – моите цели и стремежи;

Фокус на упражненията в модула са подходи, инструменти и техники за адаптиране на комуникацията! Обсъждат се нагласите за адаптация в нова среда според варианти на резултати от теста. Нагласи и пироритети се прoектират по трите скали – Техническа експертиза, Развиване на отношения, Въздействие и Влияние. Това се допълва от анализа на силни качества и дефицити с помощта на модела на Офман.

Очертава се първата зона в личната кариерна карта „Ръководство за работа с мен“.

Модулът  е в помощ на прехода от колебание за приемането на специалиста към увереност в себе си и увереност на другите в неговите възможности.

МОДУЛ 2 – Професионално израстване „Моята зона за учене, принос и израстване с другите“

Цел на този модул е  да въведе с примери втория етап в кариерното израстване на специалистите – етапът на развиване на техническа експертиза в професионална среда. Обсъжда се управлението на личната мотивация за принос в колективното учене и израстване заедно с другите.

Обсъждат се казуси и примери през призмата на очертаните ограничения на работната позиция, процесите и взаимоотношенията с колеги и мениджъри в модул 1.

Дискутират се истории за успех в споделянето на работни проблеми и решения, в прилагането на различни практики  за споделяне на знания, опит, ноу-хау. Развитите примери са от сферата на ИТ индустрията, но в проект за различен корпоративен клиент могат да бъдат развити казуси от различна индустрия.

Прилагат се техники  за креативно мислене с цел „дизайн на мотивираща професионална арена за споделено учене и принос“. Упражненията („Микроструктури и дизайн на средата“, „Нетуъркинг“ и „Дефинирай и сподели“) насочват към варианти за неформални структури на професионални „гилдии“, улесняващи експертно израстване и учене от опита на другите в компанията.

В резултат на избраните приложими инициативи, участниците допълват индивидуалната кариерна карта с втората зона с инструменти „Лична зона за учене, принос и израстване с другите“.

МОДУЛ  3 – Неформална помощ и менторство

Приоритет в темите от този модул е развиването на взаимоотношенията с другите и способностите за въздействие и влияние върху тяхната продуктивност чрез неформална помощ, съвети, менторство.

Фокус на модула е работа по Етап 3 от модела за израстване и принос на Далтън и Томпсон – разгръщане на потенциал и умения за принос чрез продуктивността и резултатите на другите.  Това не означава непременно да управляваш или супервизираш. Много хора сами са открили как да влияят и въздействат на другите, без да са на мениджърска позиция. Например, как могат да правят това в роля на технически лидер, коуч, проектен мениджър.

Като инструменти в етапа се прилага упражнение  „Техника за търсене и предоставяне на професионална помощ“. Демонстрира се техниката TGROW  с фокус върху техническата експертиза на отделен колега, Илюстрират се техники за въвличане и ангажиране в групови решения на проблеми и др.

В резултат на обсъдените  приложими  идеи и инструменти за управление на мотивация за резултати на другите в екипа, в личната кариерна карта се допълва зона „Неформална помощ и менторство“.

 

МОДУЛ  4 – Стратегически принос в компанията – мотивационни стимули и инструменти

Фокус в модула е последният етап в модела на кариерното израстване, когато приносът на специалиста има стратегическо значение за развитието на цялата компания.

В този етап хората се характеризират с упражняване на значимо въздействие върху важните решения, помагат да се оформя визията и са ролеви модели. Много хора, без да са на мениджърска позиция, допринасят с техническа експертиза, като иноватори и предприемачи в бизнеса, подкрепяйки нови системи, продукти, процеси с оригинални концепции, влияейки на решения, които често водят до организационни промени с цел конкурентно предимство.

Техниките за въздействие и влияние, които са приложими от специалистите в последния етап на кариерното им израстване  зависят от организационната среда и култура.

Практическата работа в този модул започва с прилагането на инструменти за „текуща снимка“ на организационната култура и последващ избор на цели за подобрения, които са реалистични в рамките на ролята на специалиста в компанията.

Една от техниките е „15% решение“, която демонстрира как може да се инициира подобрение в организацията чрез анализ на „индивидуални перспективи за промяна“, очертани от отделни специалисти и въздействието, което имат върху по-широката организационна перспектива.

Други практическите инструменти, които се използват ьлтернативно, според аудиторията и организационната култура, са: системни карти за влияния и зависимости, ценностни карти, карти за лични практики, организационен радар и др.

С тези инструменти се обсъждат  онези фактори на работната среда – навици, ограничения, нагласи, които я правят „отворена“ за принос от специалистите на различни нива в компанията.

В края на модула се очертава и последната зона в личната кариерна карта на участниците в обучението – зоната „Стимули и инструменти за стратегически принос в компанията“.

Курсът приключва с обобщение на постигнатото

Сертификат за участие

Участниците получават сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Подготовка

Темата се предлага във вариант на вътрешнофирмено обучение. Предварително се „настройва за оперативната среда на организацията – клиент“.

Подготовката се състои в провеждане на среща за обсъждане на приоритети и анализ на потребности на база на  въпросници, свързани с темата  към участниците.

Цена

По договаряне, според избора на обхват и продължителност за вътрешнофирмени обучения.

За индивидуална регистрация в стандартен курс – 520 лв. без ДДС.