Икономическа информатика

Професионална квалификация

Специалност: Икономическа информатика
Професия: Икономист-информатик, трета квалификационна степен
Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможност да развиете кариера в областта на информационните технологии ? Искате да се развиете като софтуерен инженер? Тази квалификация има за цел да помогне за общото разбиране на информационните технологии, както и да осигури практически знания и умения в различните областти на информатиката: от бизнеса анализа, управлението на ИТ-проекти, през разработването и документирането на информационни системи, до управлението на информационните технологии в организацията. Всичко това на база признати от индустрията добри практики, стандарти и технологии.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на икономическата информатика, като съчетават обучение в областта на информационните технологии, организацията и управлението на ИТ-услуги с обучение в областта на икономиката.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

Здравословни и безопасни условия на труд

Основни икономически знания и умения

Информационни технологии

Основи на търговското право

Английски език

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление „Използване на компютри“

Основи на маркетинга и продажбите

Управление на човешките ресурси

Бизнес комуникации. Технически презентации и демонстрации на ИТ-решения

Управление на сигурността на информацията на база ISO 27001

Управление на непрекъснатостта на дейностите

Маркетинг в интернет

Продуктово портфолио

Доставка на ИТ-услуги на база ISO 20000 Системи за управление на услуги и ITIL

Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP)

Финанси в ИТ. ИТ-бюджетиране, ИТ-счетоводство, таксуване за ИТ-услуги

Основи на управлението

Специфични дисциплини за професията „Икономист – информатик“

Съвременни методи за продажба на ИТ-решения

Управление на проекти: PRINCE2, Agile и други методи. Софтуер за управление на проекти

Управление на ефективни ИТ-екипи с прилагане на Agile-инструменти

Подобряване на производствената ефективност 1:

  • Value Stream Mapping

Бизнес анализ:

  • Проектиране и реинженеринг на бизнес процеси
  • Моделиране на бизнес процеси с BPMN или EPC
  • Проектиране на бизнес модели с The Business Model Canvas
  • Бизнес модели с електронни таблици. PIVOT таблици за анализ на големи обеми данни. Сценарийно планиране.

Документиране на софтуера по жизнения цикъл на разработването

Бизнес план на ИТ-проект и оценка на инвестиции с методи Payback, NPV, IRR, ROI

Избираеми дисциплини

Управление на работата и работното натоварване

Управление на промяна

Подобряване на производствената ефективност 2:

  • JIT (Just In Time)
  • TPM (Total Productive Maintenance)

Подобряване на производствената ефективност 3:

  • Kaizen (Непрекъснато подобряване)
  • 5S (5 стъпки за организация на подредено работно място)

Избираеми дисциплини в областта на софтуерното инженерство

Разработване на приложения с React

Програмиране с Java EE

Програмиране с PHP

Програмиране със C/C++

Продължителност и форма на обучението

За да придобие трета степен на професионална квалификация „Икономист-информатик“ обучаваният трябва да премине през задължителна и избираема подготовка с обща продължителност минимум 960 учебни часа.

Обучаваният може да избере:

 • 100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или 6-месечна смесена форма с присъствени консултации
 • Комбинирана форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица

Практика: Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор

 • Продължителност 960 учебни часа, 6 месеца за пълна професия или 4 месеца по част от професия

Цени

Цената за 960-часовата програма е 2500 лв. и е без включен ДДС.

За избираемите дисциплини в областта на софтуерното инженерство се заплаща допълнителна такса, тъй като надхвърлят задължителните часове в учебната програма.

Какво включват цените?

 • Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели
 • Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в печатен или електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа
 • Присъствени учебни семинари за смесената форма на обучение, или консултации при дистанционната форма през подходяща интернет-платформа, електронна поща, форума на платформата
 • Заключителен държавен изпит по теория и практика.