EBC*L Сертифициран мениджър (диплома, ЕКР ниво 5)

Диплома по мениджмънт

Програмата за Диплома по мениджмънт EBC*L е второто, надграждащо  ниво на международния професионален сертификат EBC*L Бизнес икономика в областта на мениджърската компетентност. Дипломата по мениджънт отговаря на степен 5 (професионален бакалавър) в системата за висше образование на Европейската Квалификационна Рамка (ЕКР), националните квалификационни рамки на Австрия и Германия и преносима към националната квалификационна рамка в България.

Трите модула на програмата EBC*L по мениджмънт, надграждат професионалната квалификация EBC*L Бизнес икономика (EКР, ниво 4) до степен диплома по мениджмънт (EКР, ниво 5). Постигнатите знания и умения  гарантират, че потенциалните или настоящи мениджъри ще планират и изпълняват своите дейности, ще предлагат и взимат аргументирани решения за управлението на екип, отдел, функция или цялата организация.

Ниво EBC*L диплома по мениджмънт добавя към икономическата и правна подготовка от ниво EBC*L Бизнес икономика, знания и умения по мениджмънт на функции, процеси, персонал, продукти  и услуги.

Модулите в програмата могат да бъдат завършени последователно или независимо във времето с кредити за получаването на  дипломата по мениджмънт.

Какво обхваща програмата?

Три учебни модула и практически проект:

 • В1  Мениджмънт на дейността: Планиране, контрол и отчитане (reporting) на функции, процеси, персонал, продукти и услуги
 • В2 Управление на проекти и работа в проектни екипи
 • В3 Разбиране на пазарните отношения, маркетингови и търговски аспекти на дейността
 • В4 ПРАКТИКА Бизнес проект за трансфер на знанията в работата

Продължителност и форма

Програмата е организирана в 6 учебни семинара, 3 консултации за подготовка за модулните изпити и до 3 консултации по практическия проект.

Продължителността на обучението е 60 учебни часа, включително 48 учебни часa в трите модула, 9 учебни часа за подготовка на модулни изпити,  3 учебни часа консултации за практическия проект.

Изпити

Всеки модулен изпит е с продължителност от 60 минути и включва 10-15 въпроса за знания и разбиране, изискващи коментар и базирани на кратки, развиващи се казуси.

Форми на обучението:

 • Присъствено/ смесено обучение с интерактивни уебинари
 • Дистанционно обучение

Цена

Цената за присъствено/ смесено обучение с интерактивни уебинари е 2777 лв (€1420).

Цената за дистанционно обучение е 2015 лв. (€1030).

Сертификационните изпити са включени в цените.

Специална отстъпка 15% за ранно плащане – не по-късно от 30 дни преди началото на програмата.

Всички цени са без ДДС.

Диплома по мениджмънт

Дипломата EBC*L Certified Manager следва концепцията SCHE (Short Cycle Higher Education) за първото ниво на висше образование „професионален бакалавър“.

За да придобиете Дипломата EBC*L Certified Manager е необходимо:

 • Да притежавате професионалния сертификат EBC*L Бизнес икономика (ЕКР, Ниво 4) или да сте приложили притежавани сертификати EBC*L A, ЕВC*L B за валидиране
 • Да сте положили успешно 3-те модулни изпита (B1, B2, B3) в програмата за Диплома по мениджмънт
 • Да сте защитили успешно проекта си (B4) за трансфер на наученото в работна среда
 • Да притежавате работен стаж поне 6 месеца

Програма на обучението

 Модул B1 Мениджмънт на дейностите в организацията. Планиране, контролинг и рипортинг

 • Мениджмънт на дейността – стратегически и оперативни цели, функции и структури, процеси, продукти
 • Цели и основи на планирането и контролинга в дейността, процесите, персонала и продуктите
 • Термини и структура на Контролинга
 • Контролинг на цялостната дейност
 • Контролинг на отделните бизнес звена
 • Контролинг на Персонала
 • Контролинг на Процесите и Качеството
 • Контролинг на Продукта
 • Контролинг на инвестициите

Модулен изпит 60 мин.

Модул 2 Маркетинг и Продажби

 • Основи на Маркетинга
 • Маркетингов анализ на бизнес средата
 • Маркетингов анализ на клиентите
 • Маркетинг на предприятието
 • Маркетинг на продуктите
 • Продажбена политика
 • Практика

Модулен изпит 60 мин.

Модул 3 Управление на проекти

 • Въведение в управлението на проекти: принципи, аспекти и процеси
 • Бизнес казус на Проекта
 • Проектно планиране и контрол на изпълнението
 • Проектен екип, роли и взаимодействия
 • Комуникацията в Проекта
 • Проектна документация
 • Управление на изпълнението на проекта

Модулен изпит 60 мин.

Модул 4 Разработване на бизнес проект

Представяне и защита на проекта 60 мин.