EBC*L Сертифициран мениджър (диплома)

Диплома по мениджмънт

Програмата за Диплома по мениджмънт EBC*L е втора, надграждаща образователна степен след международния професионален сертификат EBC*L Business administration в областта на мениджърската компетентност. Дипломата е с призната образователна степен 5 (професионален бакалавър) в системата за висше образование на Европейската Квалификационна Рамка (ЕКР), националните квалификационни рамки на Австрия и Германия, преносима към квалификационна рамка в България.

Постигнатите знания и умения  гарантират, че потенциалните или настоящи мениджъри ще планират и изпълняват своите дейности, ще предлагат и взимат аргументирани решения за управлението на екип, отдел, функция или цялата организация.

EBC*L Диплома надгражда икономическата и правна подготовка от ниво 4 – EBC*L Business administration със знания и умения за мениджмънт и контрол в организацията и управление на  проекти.

Модулите в програмата за Диплома могат да бъдат завършени последователно или независимо във времето.

За да придобиете Дипломата EBC*L Certified Manager е необходимо:

 • Да притежавате професионалния сертификат EBC*L Business administration (ЕКР, Ниво 4) или да преминете обучение в Програмата EBC*L Business administration, NVQ4
 • Да сте положили успешно 3-те модулни изпита (B1, B2, B3) в програмата за Диплома по мениджмънт
 • Да сте защитили успешно проекта си (B4) за трансфер на наученото в работна среда
 • Да притежавате работен стаж поне 6 месеца

Продължителност и форма на обучение

Програмата за надграждащото обучение в ниво 5 е организирана в 6 учебни семинара, 3 консултации за подготовка за модулните изпити и до 3 консултации по практическия проект.

Продължителността на обучението е 60 учебни часа, включително 48 учебни часa в трите модула, 9 учебни часа за подготовка на модулни изпити,  3 учебни часа консултации за практическия проект, разпределени в 10 седмици.

Изпити

Всеки модулен изпит е с продължителност от 60 минути и включва 10-15 въпроса за знания и разбиране, изискващи коментар и базирани на кратки, развиващи се казуси. Защитата на казуса също е с продължителност 60 мин.

Форми на обучението:

 • Присъствено/ смесено обучение с интерактивни уебинари
 • Дистанционно обучение

Цена за курсове и сертификация във втора степен

Цената за присъствено/ смесено обучение с интерактивни уебинари е 2777 лв (€1420).

Цената за дистанционно обучение е 2015 лв. (€1030).

Сертификационните изпити са включени в цените.

Специална отстъпка 15% за ранно плащане – не по-късно от 30 дни преди началото на програмата.

Всички цени са без ДДС.

Диплома EBC*L , NVQ 5 и система на висшето образование в Европа

Дипломата EBC*L Certified Manager следва концепцията SCHE (Short Cycle Higher Education) за първото ниво на висше образование „професионален бакалавър“.

Валидиране на кредити от придобити сертификати ЕBC*L  (2007 – 2022 г.) 

 • Ако притежавате част или всички сертификати EBC*L A, EBC*L B, EBC*L C издадени от EBC*L International и желаете да се квалифицирате в ниво 4  и/или в ниво 5 от образователните нива, можете да се регистрирате за  процес на валидиране. Ще Ви бъдат признати  кредити за част или всички курсове в ниво 4 EBC*L Business administration и част от курсовете в ниво 5 EBC*L Certified manager.
 • Ще Ви бъде предложена индивидуална кратка програма, за да допълните липсващите знания и умения с останалите курсове и изпити в програмите от ниво 4 и/или ниво 5. За ниво 5  ще се изисква да разработите и защитите проект за транфер на знанията в практиката (В4) и да докажете с документи наличен трудов стаж от поне 6 месеца.

Структура на курсовете в програмата

  B1 Мениджмънт на дейностите в организацията. Планиране, контролинг и рипортинг
 • Мениджмънт на дейността – стратегически и оперативни цели, функции и структури, процеси, продукти
 • Цели и основи на планирането и контролинга в дейността, процесите, персонала и продуктите
  • Термини и структура на Контролинга
  • Контролинг на цялостната дейност
  • Контролинг на отделните бизнес звена
  • Контролинг на Персонала
  • Контролинг на Процесите и Качеството
  • Контролинг на Продукта
  • Контролинг на инвестициите
B2 Маркетинг и Продажби
 • Основи на Маркетинга
 • Маркетингов анализ на бизнес средата
 • Маркетингов анализ на клиентите
 • Маркетинг на предприятието
 • Маркетинг на продуктите и услугите
 • Продажбена политика
 • Практика
B3 Управление на проекти
 • Въведение в управлението на проекти: принципи, аспекти и процеси, методи
 • Бизнес казус на Проекта
 • Проектно планиране и контрол на изпълнението
 • Проектен екип, роли и взаимодействия, стил на ръководене на проектен екип
 • Комуникацията в Проекта. Работни срещи
 • Проектна документация
 • Управление на изпълнението на проекта – предизвикателства по етапите на проекта
Модул B4 Разработване на бизнес проект
 • Анализ на бизнес средата, предизвикателства и силни страни на организацията
 • Развиване на проектна идея за подобрения/ иновации и на план за внедряване с ресурсна оценка
 • Финансова оценка на проектното предложение, анализ на риска и ползите