EBC*L Бизнес икономика (професионален сертификат)

Професионален сертификат

Проучвания сред работодателите показват, че младите хора, влизащи в бизнеса, често не разбират практическата страна на функциите, които трябва да изпълняват. Липсва им разбиране за основни понятия, свързани с ежедневните разходи, за икономическата природа на бизнеса и за свързаните с това концепции, като ликвидност, рентабилност и производителност.

„EBC*L Бизнес икономика“ е регистрирана професионална квалификация в ниво 4, NQF Австрия (Национална квалификационна рамка от образователни степени). Това е еквивалент на ниво 4 в ЕКР (Европейска квалификационна рамка) и ниво 4 НКР (НАПОО рамка от квалификации за професия в България).

Този професионален сертификат  гарантира баланс на техническата подготовка на специалистите с необходимото икономическо знание за бизнеса.

Като притежател на квалификацията „EBC*L Бизнес икономика“,  ще придобиете  увереност за  по-самостоятелно планиране и икономическо аргументиране на идеи за подобрения, ще повишите професионалното си ниво в общуването с колеги от различни функции и отдели на „езика на бизнеса“.

Какво обхваща програмата?

Три учебни модула и практически казус:

 • А1: Разбиране на финансовите документи и ключовите показатели за анализ
 • А2: Изчисляване и контрол на разходите и оценка на инвестиции
 • Аз: Корпоративно право и източници за финансиране на дейността
 • А4 Практика: Решаване на бизнес казус

Продължителност и форма

Обучението е организирано в 6 учебни семинара и 3 консултации по практическия бизнес казус и за подготовка за модулните изпити.

Продължителността на обучението е 43 учебни часа, включително 32 учебни часа за въвеждане и упражняване на темите в трите модула, 9 учебни чаа за подготовка на трите модулните изпита и 2 учебни часа за консултиране за практическия казус.

Форми на обучението:

 • Присъствено/ смесено обучение с интерактивни уебинари
 • Дистанционно обучение

Цена

Цената за присъствено/ смесено обучение с интерактивни уебинари е 1940 лв (€992).

Цената за дистанционно обучение е 1552 лв. (€793).

Сертификационните изпити са включени в цените.

Специална отстъпка 15% за ранно плащане – не по-късно от 30 дни преди началото на програмата.

Всички цени са без ДДС.

Професионален сертификат

Професионалният сертификат EBC*L Бизнес икономика е първо ниво от програмата за  Диплома по мениджмънт EBC*L, която е призната диплома в системата на висшето образование (ЕКР, ниво 5).

Професионален сертификат се издава след успешното полагане на 3-те модулни изпита и решаването на практически казус или след прилагане на налични сертификати EBC*L A, EBC*L B и процес на валидиране.

Програма на обучението

Модул А1 Разбиране на финансовите документи и ключовите показатели за анализ на резултати

 • Цели на предприятието
 • Годишни финансови отчети: Баланс, Приходи и разходи, Парични потоци
 • Ключови показатели и резултати в дейността за анализ на състоянието

Модулен изпит 60 мин. 10-15 отворени въпроса в контекста на бизнес казус

Модул А2 Разбиране и изчисляване на разходите. Оценка на инвестиции

 • Цели на разходното счетоводство. Категории разходи и приложение в практиката
 • Калкулиране на разходи, себестойност, принос и ценообразуване
 • Центрове на отговорност в дейността на предприятието – кост център и профит център
 • Основи на инвестиционните изчисления

Модулен изпит 60 мин.

Модул А3 Корпоративно право и Финансиране на дейността

 • Договорно право
 • Корпоративно право
 • Право при несъстоятелност
 • Източници за финансиране на дейността

Модулен изпит 60 мин.

А4 Практика: Анализ по цялостен казус 60 мин.