Бизнес комуникация

Владеете ли „езика на бизнес комуникацията“?
Как градите доверие сред колеги и бизнес партньори?
Можете ли да адаптирате стила си на комуникация според „другата страна“ в различни ситуации?

Всичко това можете да обсъдите заедно с други участници в курса „Бизнес комуникация“.