Бизнес комуникация

persuationВладеете ли езика на бизнес комуникацията?
Как градите доверие сред колеги и партньори в глобален екип?
Адаптирате ли стила си към „другата  страна“ в  комуникацията?
Съобразявате ли се с организационната структура, правила и политики за формална комуникация?
Как комуникирате в условията на динамична (Agile) работна среда?

Отговори на тези въпроси можете да получите в двудневния курс на Училище за бизнес компетенции „Бизнес комуникация“.

Цели

Да се представят важни принципи и техники и да се развият комуникационни умения, приложими при комуникация в работна среда – с партньори, колеги, между екипи и отдели, в условия на глобален екип.

Теми

Първи ден

 1. „Компас“ – игра за представяне на себе си в комуникацията
 2. Въведение в принципите и предизвикателствата на бизнес комуникацията
 • Първото впечатление – вербални и невербални символи в автопрезентацията и създаването на очаквания, сигналите от „фона“.
 • Цели и структура на съобщението.  Как въздействаме?

Ролева игра – Въздействие чрез съобщение

 • Бариери пред ефективната комуникация – личностно поведение и среда

Примери от съобщения – „Какво разбрахте?“

 • Комуникационни аналогии „стрела“, „кръг“, „танц“
 • Умения за активно подкрепящо слушане, задаване на въпроси, перифразиране, насочване
 • Планирани и спонтанни ситуации в комуникацията. Какво ни притеснява и как да го преодолеем?

Комуникацията, като танц – упражнение „Улови ритъма“

3. Особености на личностните стилове в комуникацията

 • Защо не ни разбират? Ценности, вярвания, очаквания в комуникацията. Стилове на комуникация

Упражнение  за самооценка на личен стил в комуникацията.

 • По какво се различават в поведението и очакванията си хора с различен стил на комуникация? Как да се адаптираме към различните стилове?

„Разпознай стила и се подготви!“ –  анализ по казуси.

 • Агресивен, асертивен, пасивен стил на комуникация – как ги отличаваме? Типични фрази, поведение и нагласи
 • Изграждане на доверие чрез асертивен стил на комуникация
 • „Трудните в комуникацията“ и „враждебната аудитория“. Техники за преодоляване на бариерите и отстояване на позиция

Ролева игра по 4 сценария за прилагане на техники за асертивна комуникация.

4. Писмената комуникация

 • Правила за писането на документи – доклад, представяне, съобщение. „Фонови сигнали“ в писмените документи
 • Какво дразни получателите на имейли?
 • Структура в имейла, съдържание и подбор на изразни средства – изискване към качеството на съобщенията

Упражнение за писане на имейл към колеги с различен контекст:

 • информативен мейл
 • имейл за предлагане на решение за проблем
 • имейл за уточняване на задание или оперативни условия
 • имейл след провеждане на работна среща.

„Емпатийна карта“ – обзор на темите от деня и приключване.

Втори ден

„Как четем?“ – тест за проверка на умения за четене.

5. Комуникация в организацията, в работния екип и с други екипи

 • Аспекти на комуникацията, като илюстрация на организационната култура
 • Комуникация към новите хора

Обсъждане по казус „Първи ден на работното място – Как се чувствате?“.

       Игра: Лего фигура по инструкция

 • Оперативна работа и комуникация с хората

Провеждане на работни срещи с различно предназначение и обхват и овладяване на трудните участници и ситуации;

Ролева игра за организиране и провеждане на срещи по 4 сценария – с колеги в екипа, с други екипи, с клиенти, с мениджъри на по-високо ниво.

 • Особености на комуникация в проектни екипи. Изграждане на прозрачност и доверие с визуализация на напредъка.

Илюстриране на резултати и напредък с Канбан табло.

 • Даване на положителна или негативна обратна връзка към колега в екипа – факторите, които правят обратната връзка въздействаща.

Ролева игра за даване на обратна връзка (техника ПМД).

 • Комуникационни умения в процеса на решаване на проблеми и вземане на екипни решения.

Ролева игра с прилагане на метод за латерално мислене „Шестте шапки на ДеБоно“.

6. Бизнес комуникация в условия на различия

Обсъждане на практически казуси за комуникация в екипи с алтернативни сценарии според участниците в обучението:

 • сериозни възрастови различия,
 • глобални екипи с културни различия,
 • физически отдалечени екипи.

Практическата работа в обучението включва – индивидуални и екипни упражнения, ролеви игри, анализ и обсъждане на ситуации от казуси, споделяне на личен опит.

Подборът на казуси, ролеви игри и упражнения зависи от състава и броя на участниците в обучението.

Ползи за участниците

По време на обучението участниците ще споделят своя опит и практика в работата. Ще  придобият идеи  за нови подходи и инициативи, които могат да приложат  в работата си. Ще имат възможност да обсъдят мнения и идеи по различни казуси по практически ситуации с другите участници в обучението, ще получат повече гледни точки за реални работни ситуации. След обучението участниците ще разполагат с  инициативи, техники и подходи, които да приложат  в работна среда.

Място на обучение

София, ул. „Ангиста“ 6 ет. 4 учебна зала 4.

Цена за 1 участник за двудневно обучение  320 лв. без включен ДДС