Бизнес комуникация

 • persuation           Владеете ли „езика на бизнес комуникацията“?

           Как градите доверие сред колеги и партньори?

           Адаптирате ли стила си към „другата  страна“ в   комуникацията?

           Съобразявате ли се с организационната структура, правила и политики за формална комуникация?

Всичко това можете да обсъдите, заедно с други участници в еднодневния отворен курс на Училище за бизнес компетенции „Бизнес комуникация“.

 

Цели

Да се представят важни принципи и техники и да се развият комуникационни умения, приложими при комуникация в работна среда – с партньори, колеги, между екипи и отдели.

 

Теми

ПЪРВИ ДЕН

1.    „Компас“ – игра за представяне на себе си в комуникацията

2.   Въведение  в принципите и предизвикателствата на бизнес комуникацията

 •  Първото впечатление – вербални и невербални символи в автопрезентацията и създаването на очаквания;
 • Цели и структура на процеса на комуникация. Как въздействаме?

Ролева игра – Въздействие чрез съобщение за събитие.

 • Бариери пред ефективната комуникация;
 • Умения за активно слушане и задаване на въпроси;

Упражнение за проверка на фокуса в комуникацията.

3. Особености на личностните стилове в комуникацията

 • Защо не ни разбират?
 • По какво се различават в поведението и очакванията си хората с различен стил на комуникация? Как да се адаптираме към различните стилове?
 • „Трудните в комуникацията“ и отстояване на целите чрез асертивно поведение.
 • Изграждане на доверие чрез асертивен стил на комуникация
 • Писмена комуникация – как да избегнем грешките, които дразнят  получателите на мейли?

Упражнение  за самооценка на личен стил в комуникацията.

Ролева игра за проява на асертивно поведение.

Упражнение за писане на мейл към колеги с различен комуникационен стил.

Умения за комуникация в процеса на организиране и провеждане на работна среща – упражнение.

ВТОРИ ДЕН

4.       Комуникация в работния екип и с други екипи

 • Провеждане на работни срещи с различно предназначение и обхват и овладяване на трудните участници и ситуации;

Ролева игра – организиране и провеждане на срещи по 4 сценария – с колеги в екипа, с други екипи, с клиенти, с мениджъри на по-високо ниво.

 • Даване на обратна връзка

Ролева игра за даване на обратна връзка (техника ПМД)

 • Комуникационни умения в процеса на решаване на проблеми и вземане на екипни решения.

Ролева игра с прилагане на метод за латерално мислене „Шестте шапки на ДеБоно“.

5. Бизнес комуникация в условия на различия

Обсъждане на практически казуси за комуникация в екипи със сериозни възрастови различия, в глобални екипи с културни различия.

Практическата работа в обучението включва – индивидуални и екипни упражнения, ролеви игри, анализ и обсъждане на ситуации от казуси, споделяне на личен опит.  

Ползи за участниците

По време на обучението участниците ще споделят своя опит и практика в работата. Ще  придобият идеи  за нови подходи и инициативи, които могат да приложат  в работата си. Ще имат възможност да обсъдят мнения и идеи по различни казуси по практически ситуации с другите участници в обучението, ще получат повече гледни точки за реални работни ситуации. След обучението участниците ще разполагат с  инициативи, техники и подходи, които да приложат  в работна среда.

Място на обучение

Учебна зала на Училище за бизнес компетенции, София, ул. „Пиротска“ 45 ет. 2 офис 20 /спирка на метрото „Опълченска“, изход ул. „Христо Ботев“/.

 

ЦЕНА за 1 участник -за двудневно обучение  320 лв. без включен ДДС