AMSIS Foundation

Архитектурно моделиране и симулиране на информационни системи

Архитектурният подход е доказано ефективен инструмент, чрез който организацията може да разбере собствената си структура и връзките си с околната среда. Това е особено важно при проектирането на корпоративната архитектура, при разработването или поръчването на големи информационни системи.

Успешното внедряване на архитектурния подход може да изведе организацията на ново ниво на зрялост и да се превърне в преимущество, което много трудно може да бъде копирано или имитирано от конкуренцията.

Използването на архитектурни рамки е редовна практика на големи държавни и частни организации при вътрешни разработки и при обществени поръчки.

Придобиването на компетентости за архитектурно моделиране се превръща в задължително изискване към организации и професионалисти, ангажирани с разработването, поръчването и изпълнението на проекти за информационни системи.

За кого е курсът?

Собственици и мениджъри на ИТ компании. Ръководители на ИТ дирекции. Бизнес анализатори и специалисти по бизнес моделиране. Професионалисти, работещи в областта на управлението на ИТ,  в областта на Enterprise решенията или ангажирани в разработването на сложни софтуерни решения.

Теми

Увод и основни понятия

Въвеждат се основните понятия и ползи от прилагането на архитектурния подход.

Информация и знание

Модел на Шенън Уивър. Модел на Уейк. Цикъл SHOR. Цикъл НОРД. Процеси на разработка.

Основи на архитектурния подход

Как архитектурното моделиране се вписва в процесите на вземане на решения и на разработка в организациите. Архитектурни рамки и архитектурни описания. Архитектурната рамка на Захман и нейните перспективи и аспекти.

Стандарти и добри практики

DoDAF и ISO/IEC 42010.

Моделиращи езици

Моделиращи езици. Модели и описания. Методи. UML и ArchiMate. Фамилия от методи IDEF.

Информационни продукти

Информационни продукти – анализи, изисквания, оформяне.Специфични когнитивни особености, които трябва да се отчитат в процеса на разработка. Модел на Майер и Зак. Избор на софтуерни инструменти. Управление на информационния продукт.

Управление на организационната архитектура

Продължителност и форма

24 учебни часа, 3 дни.

Присъствена, която обхваща лекции, упражнения, бизнес казуси и сертификационен изпит.

Сертификат

Курсистите получават сертификат за участие.

В края на курса се провежда сертификационен изпит с продължителност 1 час. На успешно взелите изпита се издава удостоверение за придобита компетентност по част от професия.

Цена

816 лв.

Какво включва цената?

Обучение от акредитиран преподавател.

Учебна книга, упражнения, казуси.

Сертификационен изпит.

Сертификат за участие.

Удостоверение за придобита компетентност за част от професия за взелите изпита.

Кафе паузи и кетъринг.

Информация за изтегляне (PDF, 442.41 KB)