Agile лидер

 

Често „аgile“ се противопоставя на „fragile”(чупливо). Прилагането му в лидерството  се отнася за въвеждане и затвърждаване на лидерско поведение, което създава възможности за гъвкаво и стабилно поведение на хората, екипите и организацията при работа в динамична среда.

За кого е подходящ този курс?

Темата е полезна за специалисти с управленски функции: продуктови и проектни мениджъри, технически и екипни лидери, функционални мениджъри, с отговорности както за отделен продукт и услуга, така и за управление на функция и на бизнеса, като цяло.

Продължителност 

Два дни

Теми 

Темите  са разпределени в 4 блока

БЛОК 1

Представяне на участниците „Ценности“.

 1. Въведение: Защо Aджайл лидер? 

Разлики между традиционната организация, базирана на йерархия, структури и процеси и agile организацията и изисквания към Лидера.

 • Ретроспекция на познатите стилове и модели на лидерство в традиционните структури на компаниите и предизвиталствата на съвременната среда в бизнеса, които правят тези модели нерелевантни
 • Аджайл бизнес среда и потребности за компетенциите на Лидера на различни нива на управление в организацията
 • Карта за развиването на потенциал за лидерство в agile организация

ПРАКТИКА Предизвикателствата за лидера

Игра: Описване на 4 типа организационна култура и лидерско поведение (семейна, конкурираща се, контролираща, хаос), въз основа на казуси от практиката.

БЛОК 2

2. „Снимка“ на текущата лидерска практика на участниците

Как постигаме успехите си сега? В какво успяваме, кога се проваляме, с какви ограничения се борим? Белези на лидерската практика

 • Очертаване на визия и трансформиране на дългосрочните цели в оперативни,
 • Управление на изпълнението, приоритети, контрол на напредъка, обратна връзка,
 • Изграждане и поддържане на отношения с клиенти, свързани лица, мениджъри и служители.
 • Канали за комуникация и прозрачност,
 • Начин на вземане на решения и разрешаване на проблеми,
 • Структури и взаимоотношения – автономност и зависимости
 • Стимули за мотивация и ангажиране на хората – развитие, признания и награди.

ПРАКТИКА  SWOT анализ на текущата лидерска практика, трудности и зависимости.

БЛОК 3

3. Да бъдеш Agile лидер на екип

Развиване на Agile  лидерски модел, „преведен“ на езика на поведението на лидера в екип, работещ в agile среда.

3.1 Дефиниране на аспекти за цялостно лидерско поведение, формулирани, като набор от „user stories“

 • Възприемане и прилагане на ценности
 • Ангажиране на себе си и въвличане на другите
 • Предоставяне на възможности на екипа
 • Визия за развитието на екипа в организацията

3.2 Планиране и изпълнение на дейности, техники и ритуали за прилагане и усъвършенстване на цялостно лидерско поведение с инструменти на agile методологията

Примери за прилагане на agile инструменти: дефиниране на лидерско поведение с User story; планиране на активности и визуализация с дефиниране на списък с беклог задачи и роли, график на работа с каскада от спринтове във времето; контрол на прогреса с Канбан табло; обсъждане на резултати с ретроспективни срещи или лийн кафе и др.

ПРАКТИКА  Избор на ценности за Agile лидерска практика с Jimmy cards (сценарии за мениджъри). Дефиниране на цели за промяна в поведението на лидера. Планиране на активности и инструменти за изпълнение.

БЛОК 4

4. Пътят към развиването на аджайл организация

4.1  Да ръководиш аджайл бизнес – процеси и отношения за доставяне на организационен продукт с добавена стойност за клиента

 • Надграждане на целите за лидерско поведение с аспекти за доставяне на резултати: партниране с други лидери и екипи, партниране с клиенти. Дефиниране на поведения
 • Планиране и изпълнение на дейности, техники и ритуали за прилагане и усъвършенстване на лидерско поведение с инструменти на agile методологията

Илюстриране на примери с използвани agile инструменти за процеса на дефиниране на цели и резултати, въвеждане на agile практики и анализ на постигнатото.

ПРАКТИКА  Упражнение за провеждане на статусна управленска среща между лидери на екипи и мениджъри от средно ниво с техника за визуализация „Канбан табло“ и разрешаване на ситуации на забавяне, блокаж и зависимости между вътрешни и външни екипи в организацията.

4.2 Да катализираш навици и поведения за аджайл организация

Промяна към agile култура. Новите роли на мениджърите от различни нива

 • От „самотния лидер“ към „лидерски екип със споделени функции“ –  делегиране, автономност на екипа и отделните индивиди, партньорство на лидери от различни нива по потока на доставяне на стойност за организацията и клиента

Упражнение с карти CRC (Class-Responsibility-Collaborator) за дефиниране на новите роли на различно ниво на мениджмънт в организацията.

 • Изграждане на култура за учене и развитие в професионални кръгове

Примери за формиране и инициативи в професионални кръгове за споделяне на опит и решаване на проблеми.

 • Идентичност на организацията – „да си част от племето“. Практики за „отваряне“ и сътрудничество на екипите  в организацията.

ПРАКТИКА Игра „Agile корпорация“. Създава се „продукт“, за който работи екип от тийм лидер, продуктов мениджър, технически лидер и мениджър за доставка на готовия продукт – „agile бизнес“. В резултат се очертават „беклог“ на активности. Чрез каскада на беклога, на малки стъпки се планират дейности, роли, техники и ритуали за изграждане на agile култура.

Семинарът използва концепции, модели и инструменти от Agile методология за управление на  проекти и екипи, както и концепции за agile лидерство, популяризирани от Jeff Dalton (Great Big Agile: An OS for Agile Leaders).

Цена

 • за единична регистрация в отворено обучение 420 лв. без ДДС
 • за вътрешнофирмени обучения цената се договаря според добавянето на предварително проучване и настройка за контекста на фирмата.