Agile лидерство – предизвикателството да се променяш

 

Често „аgile“ се противопоставя на „fragile”(чупливо) и смисълът е, че този тип лидерство осигурява гъвкаво и стабилно поведение на организацията при работа под стрес и натиск на динамичните промени на външната среда.

Защо предлагаме темата?

Като доставчик на обучения и консултации за българския бизнес, Училище за бизнес компетенции притежава опит в предлагането на иновативни теми, които възникват в отговор на динамиката на бизнеса и средата на управлението му. С тези теми предлагаме  шанс на фирмите да постигат конкурентно предимство с развиване на нови компетенции у своите мениджъри и служители.

За кого е подходящ този уъркшоп?

Темата се предлага под формата на вътрешнофирмен работен семинар. Времето се разпределя между въвеждането на принципи, ценности и подходи в аджайл практики, и активна работа за оценка на личната практика и работна среда, генериране и обсъждане на идеи за „своя път“ на пилагане на аджайл лидерство и трансформиране на организационната култура.

Темата е подходяща за специалисти с управленски функции, за продуктови и проектни мениджъри, технически експерти, неформални лидери, с отговорности за бизнеса, като цяло, за управление на продукти и услуги, за управление на работата и отношенията в екипите и между екипите.

Продължителност на уъркшопа

Два дни

Теми на уъркшопа

Темите на работния семинар са разпределени в 4 блока

 • Защо аджайл лидерство? Какво е аджайл лидерство? Примери за иновативни компании, прилагащи аджайл лидерство. Принципи, ценностите и поведения в аджайл организации. Драйвери за мотивация на хората.

ПРАКТИКА Да пробваме!

Игра: 4 ситуации за вземане на решение (обичайна, с малки промени, комплексна, хаос)

 • От къде тръгваме?

Как постигаме успехите си сега? В какво успяваме, кога се проваляме, с какви ограничения се борим?

Темата очертава контекста на лидерската практика в момента – визията и целите на бизнеса, взаимодействията с клиенти, свързани лица, мениджъри и служители. Обсъждат се каналите на комуникация, формите на обратна връзка, начините за разрешаване на проблемни ситуации, нагласите на мениджмънта и служителите, прозрачността на информацията, стимулите за мотивация и ангажиране на хората.

ПРАКТИКА Карта на комуникацията на Лидера и комуникационна мрежа на свързаните лица. Критични процеси и общи зони.

 • Какво искаме да постигнем?

Очертаване на цели за промяна към аджайл лидерство.  Готови ли сме за промяна?

Брейнсторминг за целите – преход от работни групи към „реални, автономни екипи“ в работата,

промяна в начина на комуникация, процес на вземане на решение и разчупване на стереотипа, идентичност на екипите, професионалните групи и организацията.

ПРАКТИКА  Радар на несъответствията между практиката сега и желаното състояние на организацията.

 • Посока  на промяната към аджайл лидерство

Генериране на идеи за дейности за промяна и оценка за приложимост в три области на промяна:

– „Да бъдеш аджайл лидер“

 1. Да „преведеш“ мисията и целите на компанията разбираемо за хората.
 2. Да избереш екип или екипът да те избере? Очертаване на екипни задачи, рамка на ограниченията, дефиниране на необходимия микс от знания, умения и опит.

ПРАКТИКА Игра за формиране на екип в 4 рунда: задачи и потребности, лични предпочитания, „свръхкомплектовани“ срещу „екипи с дефицити“, лидерски подбор.

– „Да ръководиш аджайл бизнес“

 1. Планиране на работата и насочване към екипите с търсене на баланса „автономност – експертиза – смисъл“.
 2. Работните срещи – различният фокус в статусните срещи и срещите за вземане на решение
 3. Стимули за учене, споделяне и взаимопомощ – „гилдиите“ в организацията.

ПРАКТИКА Визуализация в управленските срещи и в лидерската и екипна активност след това. Канбан подход. Примери с Канбан табло и дискусия за въздействието.

“ Да катализираш навици и поведения за аджайл организация“

Първи стъпки в промяната на културата.

 1. От „самотния лидер“ към „лидерски екип със споделени функции“
 2. Екипната харта в ранния етап на формиране на екипите
 3. Уязвимост на лидера и защитената среда за учене, споделяне и експериментиране в екипа и в организацията
 4. Визуализиране на напредъка – комуникация, информиране, прозрачност
 5. Посвещаване на време и активности за отглеждането на „единния екип“
 6. Развитие и иновации в организацията
 7. Идентичност на организацията – „да си част от племето“.

ПРАКТИКА Генерирането на идеи става през игра, в която промените в ролите и отговорностите на аджайл лидера и на процесите в лидерската среда, се описват като „корпоративен продукт“, за който работи екип от тийм лидер, продуктов мениджър, технически лидер и мениджър за доставка на готовия продукт.  Упражнението приключва със списък от лидерски роли и отговорности с ефект върху начина на работа и промяната на културата.

Дейностите в обучението имат за цел чрез  симулиране на ситуации от реални казуси да развият приложими идеи за модел на аджайл лидерство, най-близък до настоящата култура на организацията.

Уъркшопът прилага модели, казуси и практически инструменти за управление на промяната към новия стил на поведение, като: модел 4С за визуализиране на лидерската практика, като част от бизнес контекста  в организацията (Culture, Compliance, Clarity of responsibilities, Connections); експериментиране с Канбан табло за лидерски активности, прилагане на модела на Ретроспективни срещи за проследяване на напредъка с 4 посоки на Радара на целите (Лидер, Организация, Съдействащи фактори, Активности), анализ по Матрица на решенията, комбинираща зони в дейността с ниво на автономност в организацията  и др.

Цена

Тренингът се предлага само за вътрешнофирмени обучения. Цената се договаря според добавянето на предварително проучване и настройка за контекста на фирмата.