Agile лидер (сега и On-line)

 

Често „аgile“ се противопоставя на „fragile”(чупливо). Прилагането му в лидерството  се отнася за въвеждане и затвърждаване на лидерско поведение, което създава възможности за гъвкаво и стабилно поведение на хората, екипите и организацията при работа в динамична среда.

За кого е подходящ този курс?

Темата е полезна за специалисти с управленски функции: продуктови и проектни мениджъри, технически и екипни лидери, функционални мениджъри, с отговорности както за отделен продукт и услуга, така и за управление на функция и на бизнеса, като цяло.

Продължителност 

Два дни

Теми 

Темите  са разпределени в 4 блока

БЛОК 1

Представяне на участниците „Ценности“.

 1. Въведение: Защо Aджайл лидер? 

Упражнение:  Девет „Защо?“

Обобщение:

 • Ретроспекция на познатите стилове и модели на лидерство в традиционните структури на компаниите и защо вече не са актуални
 • Аджайл бизнес среда и потребности за различно поведение и компетенции на Лидера на различни нива на управление в организацията
 • Предизвикателствата: Карта за развиването на потенциал за лидерство в agile организация

ПРАКТИКА Различни подходи за лидерски решения и култура на организацията.

Игра: Описване на 4 типа организационна култура и лидерско поведение, въз основа на казуси от практиката.

БЛОК 2

2. Аджайл компас и позициониране на текущата лидерска практика на участниците

Как постигаме успехите си сега? В какво успяваме, кога се проваляме, с какви ограничения и зависимости се борим? Аспекти на лидерското поведение и практика

 • Визия за развитие и откриване на възможности
 • Управление на изпълнението, приоритети и смисъл на дейността за хората
 • Изграждане и поддържане на отношения с клиенти, свързани лица, мениджъри и служители.
 • Канали за комуникация и прозрачност,
 • Ангажиране на хората и собственост върху резултати и проблеми, ангажиране на хората – стимули за развитие, признания и награди.

ПРАКТИКА  SWOT анализ на текущата лидерска практика, трудности и зависимости.

БЛОК 3

3. Да бъдеш Agile лидер на екип

Развиване на Agile  лидерски модел за лидера на екип, работещ в agile среда.

3.1 Дефиниране на аспекти на лидерско поведение („user stories“)

 • Възприемане и прилагане на ценности
 • Ангажиране на себе си и въвличане на другите
 • Предоставяне на възможности на екипа
 • Визия за развитието на екипа в организацията

Практика “ Стори борд“

3.2 Планиране, контрол на напредъка и изпълнение на дейности. Техники и ритуали за лидерско поведение с инструменти на agile методологията

 • user story за ролите на лидера;
 • таргети, спринтове и back log със задачи;
 • контрол на прогреса с Канбан табло;
 • ретроспективни срещи и др.

ПРАКТИКА  Избор на ценности за Agile лидерска практика с Jimmy cards (сценарии за мениджъри). Дефиниране на цели за промяна в поведението на лидера. Планиране на активности и инструменти за изпълнение.

Упражнение „15% решение“

БЛОК 4

4. Пътят към развиването на аджайл организация

4.1  Да ръководиш аджайл бизнес – процеси и отношения за доставяне на организационен продукт с добавена стойност за клиента

 • Надграждане на целите за лидерско поведение с такива за доставяне на резултати в организацията: партниране с други лидери и екипи, партниране с клиенти. Дефиниране на поведения за учене от опита на другите и задаване на критичните въпроси.
 • Планиране и изпълнение на дейности, техники и ритуали за прилагане и усъвършенстване на лидерско поведение с инструменти на agile методологията

Илюстриране на примери с използвани agile инструменти за процеса на дефиниране на цели и резултати, въвеждане на agile практики и анализ на постигнатото.

ПРАКТИКА  Статусна мениджърска среща и промяна на фокуса „Кажи каквото искам да чуя“ към „Имам нужда да бъда изслушан“.

Упражнения „Тройка консултанти“, „Диалог за откриване и действие (DAD)“

4.2 Да катализираш навици и поведения за аджайл организация

Промяна към agile култура. Новите роли на мениджърите от различни нива

 • От „самотния лидер“ към „лидерски екип със споделени функции“ –  делегиране, автономност на екипа и отделните индивиди, партньорство на лидери от различни нива по потока на доставяне на стойност за организацията и клиента

Упражнение с карти CRC (Class-Responsibility-Collaborator) за дефиниране на новите роли на различно ниво на мениджмънт в организацията.

 • Изграждане на култура за учене и развитие в професионални кръгове

Упражнения „Покажи и сподели“ , „Нетуъркинг“

 • Идентичност на организацията – „да си част от племето“. Практики за „отваряне“ и сътрудничество на екипите  в организацията.

Упражнения „Искане и предлагане на помощ“. „Панархия“

Заключение – Обзор на темите и опаковането  им в „продукт“ – ръководство за Agile лидери“  с приложими идеи за трансформация в дейността.

ПРАКТИКА Игра „Agile корпорация“. Създава се „продукт“, за който работи екип от тийм лидер, продуктов мениджър, технически лидер и мениджър за доставка на готовия продукт – „agile бизнес“. С каскада от таргети, дейности и задачи, на малки стъпки се планират дейности, роли, техники и ритуали за изграждане на agile култура.

Семинарът използва концепции, модели и инструменти от Agile методология за управление на  проекти и екипи, както и концепции за agile лидерство, популяризирани от Jeff Dalton (Great Big Agile: An OS for Agile Leaders).

Цена

 • за единична регистрация в отворено обучение 420 лв. без ДДС
 • за вътрешнофирмени обучения цената се договаря според добавянето на предварително проучване и настройка за контекста на фирмата.