Agile лидер (сега и On-line)

 

Често „аgile“ се противопоставя на „fragile”(чупливо). Прилагането му в лидерството  се отнася за въвеждане и затвърждаване на лидерско поведение, което създава възможности за гъвкаво и стабилно поведение на хората, екипите и организацията при работа в динамична среда.

За кого е подходящ този курс?

Темата е полезна за специалисти с управленски функции: продуктови и проектни мениджъри, технически и екипни лидери, функционални мениджъри, с отговорности както за отделен продукт и услуга, така и за управление на функция и на бизнеса, като цяло.

Продължителност 

Два дни

Теми 

Темите  са разпределени в 4 блока

БЛОК 1

Представяне на участниците „Ценности“.

 1. Въведение: Защо Aджайл лидер? 

Упражнение: „9 Защо“

Обобщение:

 • Ретроспекция на познатите стилове и модели на лидерство в традиционните структури на компаниите и защо вече не са актуални
 • Аджайл бизнес среда и потребности за различно поведение и компетенции на Лидера на различни нива на управление в организацията
 • Предизвикателствата: Карта за развиването на потенциал за лидерство в agile организация

ПРАКТИКА Различни подходи за лидерски решения и култура на организяцията.

Игра: Описване на 4 типа организационна култура и лидерско поведение (семейна, конкурираща се, контролираща, хаос), въз основа на казуси от практиката.

БЛОК 2

2. Аджайл компас и позициониране на текущата лидерска практика на участниците

Как постигаме успехите си сега? В какво успяваме, кога се проваляме, с какви ограничения и зависимости се борим? Аспекти на лидерското поведение и практика

 • Визия за развитие и откриване на възможности
 • Управление на изпълнението, приоритети и смисъл на дейността за хората
 • Изграждане и поддържане на отношения с клиенти, свързани лица, мениджъри и служители.
 • Канали за комуникация и прозрачност,
 • Ангажиране на хората и собственост върху резултати и проблеми, ангажиране на хората – стимули за развитие, признания и награди.

ПРАКТИКА  SWOT анализ на текущата лидерска практика, трудности и зависимости.

БЛОК 3

3. Да бъдеш Agile лидер на екип

Развиване на Agile  лидерски модел, „преведен“ на езика на поведението на лидера в екип, работещ в agile среда.

3.1 Дефиниране на аспекти за цялостно лидерско поведение, формулирани, като набор от „user stories“

 • Възприемане и прилагане на ценности
 • Ангажиране на себе си и въвличане на другите
 • Предоставяне на възможности на екипа
 • Визия за развитието на екипа в организацията

Практика „Дизайн стори борд“ и „Интегрирана автономност на екипа“

3.2 Планиране и изпълнение на дейности, техники и ритуали за прилагане и усъвършенстване на цялостно лидерско поведение с инструменти на agile методологията

Примери за прилагане на agile инструменти: дефиниране на лидерско поведение с User story; планиране на активности и визуализация с дефиниране на списък с беклог задачи и роли, график на работа с каскада от спринтове във времето; контрол на прогреса с Канбан табло; обсъждане на резултати с ретроспективни срещи или лийн кафе и др.

ПРАКТИКА  Избор на ценности за Agile лидерска практика с Jimmy cards (сценарии за мениджъри). Дефиниране на цели за промяна в поведението на лидера. Планиране на активности и инструменти за изпълнение.

Упражнение „15% решение“

БЛОК 4

4. Пътят към развиването на аджайл организация

4.1  Да ръководиш аджайл бизнес – процеси и отношения за доставяне на организационен продукт с добавена стойност за клиента

 • Надграждане на целите за лидерско поведение с аспекти за доставяне на резултати: партниране с други лидери и екипи, партниране с клиенти. Дефиниране на поведения за учене от опита на другите и задаване на критичните въпроси.
 • Планиране и изпълнение на дейности, техники и ритуали за прилагане и усъвършенстване на лидерско поведение с инструменти на agile методологията

Илюстриране на примери с използвани agile инструменти за процеса на дефиниране на цели и резултати, въвеждане на agile практики и анализ на постигнатото.

ПРАКТИКА  Упражнение за провеждане на статусна управленска среща, която променя фокуса от „Кажи каквото искам да чуя“ към „Имам нужда да бъда изслушан“.

Упражнения „Тройка консултанти“, „Диалог за откриване и действие (DAD)“

4.2 Да катализираш навици и поведения за аджайл организация

Промяна към agile култура. Новите роли на мениджърите от различни нива

 • От „самотния лидер“ към „лидерски екип със споделени функции“ –  делегиране, автономност на екипа и отделните индивиди, партньорство на лидери от различни нива по потока на доставяне на стойност за организацията и клиента

Упражнение с карти CRC (Class-Responsibility-Collaborator) за дефиниране на новите роли на различно ниво на мениджмънт в организацията.

 • Изграждане на култура за учене и развитие в професионални кръгове

Упражнения „Покажи и сподели“ , „Нетуъркинг“

 • Идентичност на организацията – „да си част от племето“. Практики за „отваряне“ и сътрудничество на екипите  в организацията.

Упражнения „Евристики за искане и предлагане на помощ“. „Панархия“

Заключение – Обобщаване на темите от курса и създаване на продукт  с приложими идеи за трансформация в дейността.

ПРАКТИКА Игра „Agile корпорация“. Създава се „продукт“, за който работи екип от тийм лидер, продуктов мениджър, технически лидер и мениджър за доставка на готовия продукт – „agile бизнес“. В резултат се очертават „беклог“ на активности. Чрез каскада на беклога, на малки стъпки се планират дейности, роли, техники и ритуали за изграждане на agile култура.

Семинарът използва концепции, модели и инструменти от Agile методология за управление на  проекти и екипи, както и концепции за agile лидерство, популяризирани от Jeff Dalton (Great Big Agile: An OS for Agile Leaders).

Цена

 • за единична регистрация в отворено обучение 420 лв. без ДДС
 • за вътрешнофирмени обучения цената се договаря според добавянето на предварително проучване и настройка за контекста на фирмата.