Agile лидерство

 

Често „аgile“ се противопоставя на „fragile”(чупливо) и смисълът е, че този тип лидерство осигурява гъвкаво и стабилно поведение на организацията при работа под стрес и натиск на динамичните промени на външната среда.

Защо предлагаме темата?

Като доставчик на обучения и консултации за българския бизнес, Училище за бизнес компетенции притежава опит в предлагането на иновативни теми, които възникват в отговор на динамиката на бизнеса и средата на управлението му. С тези теми предлагаме  нови възможности на фирмите за развиване на конкурентно предимство чрез нови компетенции за мениджъри и служители.

За кого е подходящ този уъркшоп?

Темата се предлага под формата на вътрешнофирмен работен семинар. Времето се разпределя между въвеждането на принципи, ценности и подходи в аджайл практики, и активна работа за оценка на личната практика и работна среда, генериране и обсъждане на идеи за „своя път“ за трансформиране на организационната култура.

Темата е подходяща за специалисти с управленски функции, за продуктови и проектни мениджъри, технически експерти, неформални лидери, с отговорности за бизнеса, като цяло, за управление на продукти и услуги, за управление на работата и отношенията в екипите и между екипите.

Продължителност на уъркшопа

Два дни

Теми на уъркшопа

Темите на работния семинар са разпределени в 4 блока

БЛОК 1

Брейнсторминг  за представяне на участниците „Ценностни карти“.

Въведение: Защо аджайл лидерство? 

Какво е аджайл лидерство? Какви са разликите между традиционната организация, базирана на йерархия, структури и процеси и agile организацията?

 • Примери за иновативни компании, прилагащи аджайл лидерство. Принципи, ценностите и поведения в аджайл организации. Драйвери за мотивация на хората. Как да „преведем“ старата структура в agile организация, а стратегията в гъвкави оперативни цели?
 • Новите роли на висшия и среден мениджмънт в agile организация.
 • Agile екипи и асоциирани групи – основа на agile организацията.

ПРАКТИКА Да пробваме!

Игра: 4 ситуации за вземане на решение (обичайна, с малки промени, комплексна, хаос)

БЛОК 2

„Снимка“ на текущата практика

Как постигаме успехите си сега? В какво успяваме, кога се проваляме, с какви ограничения се борим?

Поставяне на отправната точка за процеса на трансформацията към практика на agile лидерство в организацията.

 • Визия и целите на бизнеса в настоящата дейност, начин на взаимодействие с клиенти, свързани лица, мениджъри и служители.
 • Съществуващи канали за комуникация и форми на обратна връзка,
 • Начин на вземане на решения, за справяне с проблемни ситуации,  прозрачност на информацията,
 • Структури и взаимоотношения
 • Стимули за мотивация и ангажиране на хората.

ПРАКТИКА Мисловна карта на текущата лидерска практика, трудности и зависимости.

БЛОК 3

Какво искаме да постигнем в организацията?

ПРАКТИКА  Jimmy cards (сценарии за мениджъри)

Очертаване на цели за промяна.

==> Визия и ценности.

==> Цели и потоци на добавената стойност. Формиране на смесени екипи, асоциирани групи, професионални гилдии с промяна в ролите, зависимостите и отношенията. Място и роли на средния и висш мениджмънт.

==> Инструменти за приоритизация („Цената на закъснението“) в доставянето на резултат.

==> Цели за Agile екипи. Преход от работна група към автономен екип в работата чрез осигуряване на „пространство“ за автономност, експериментиране и учене.

ПРАКТИКА  Jimmy cards (сценарии за екипи)

БЛОК 4

Модел за трансформация на процеси и култура към аджайл лидерство

„Да бъдеш аджайл лидер“ 

 1. Agile  мислене, принципи и поведение, отнесени към личната практика на лидера и новите му роли. Трансформация в лидерското мислене и поведение в посока на овластяване, катализиране на култура за сътрудничество, експериментиране на иновативни идеи и непрекъснато учене.
 2. Да „преведеш“ мисията и целите на компанията разбираемо за хората в екипа.  Нови роли на висш и среден мениджмънт в agile организация.
 3. Да избереш екип или екипът да те избере? Очертаване на екипни задачи, рамка на ограниченията, дефиниране на необходимия микс от знания, умения и опит за успех.

ПРАКТИКА Игра за формиране на екип в 4 рунда: задачи и потребности, лични предпочитания, „свръхкомплектовани“ срещу „екипи с дефицити“, лидерски подбор. Очертаване на профили на екипите с модела „4+3+2+1“.

„Да ръководиш аджайл бизнес“ – процеси и отношения, когато си мениджър в agile организация

 1. Да интегрираш целите на agile екипите с ясен баланс от цели и приоритети за организацията. Превръщане на дългосрочните цели в оперативни с инструмент OKR за ключови резултати и показатели в различни зони на бизнеса.
 2. Да „помириш“ дългосрочните цели на бизнеса с гъвкаво планиране на краткосрочни цели за запазване на визията и посоката (OKR, КРI).
 3. Постигане на автономност на екипи и формиране на професионални гилдии за подпомагане и развитие. Делегиране на дейности, баланс „автономност – експертиза – смисъл“.

ПРАКТИКА Упражнение за agile планиране на задачи и автономност на екипи с прилагане на техниката „delegation poker“. Упражнение за провеждане на статусна среща с техника за визуализация „Канбан табло“.

“ Да катализираш навици и поведения за аджайл организация“

Промяна към agile култура.

 1. От „самотния лидер“ към „лидерски екип със споделени функции“ – промяна в ценностите
 2. Екипната харта в ранния етап на формиране на екипите
 3. Уязвимост на лидера и защитената среда за учене, споделяне и експериментиране в екипа и в професионалната гилдия (communities of practice)
 4. Визуализиране на напредъка – комуникация, информиране, прозрачност
 5. Посвещаване на време и активности за отглеждането на „единния екип“
 6. Развитие и иновации в организацията
 7. Идентичност на организацията – „да си част от племето“. Практики за „отваряне“ на екипите към другите и взаимодействията им в организацията.

ПРАКТИКА Игра „Agile корпорация“. Създава се „продукт“, за който работи екип от тийм лидер, продуктов мениджър, технически лидер и мениджър за доставка на готовия продукт – „agile бизнес“. В резултат се очертават символи и ритуали на културата, наред с процеси и политики.

Уъркшопът прилага модели и практически инструменти, взаимствани от практиката и идеите на Jurgen Appelo („Мениджмънт 3.0“),  Daniel Pink (Drive), Jimmy Janlen за управление на промяната от традиционна към agile организация с нов стил на лидерско и екипно поведение.

Цена

Тренингът се предлага само за вътрешнофирмени обучения. Цената се договаря според добавянето на предварително проучване и настройка за контекста на фирмата.