Agile-лидер

 

Често „аgile“ (гъвкав) се противопоставя на „fragile” (чуплив). Прилагането му в лидерството  се отнася за въвеждане и затвърждаване на лидерско поведение, което създава възможности за гъвкаво и стабилно поведение на хората, екипите и организацията при работа в динамична среда.

За кого е семинарът?

Темата е полезна за специалисти с управленски функции: продуктови и проектни мениджъри, технически и екипни лидери, функционални мениджъри, с отговорности както за отделен продукт и услуга, така и за управление на функция и на бизнеса, като цяло.

Метод на обучение

 • Лекции и дискусии;
 • Делова игра;
 • Реалистични примери и бизнес казуси.

Продължителност 

2 дни

Цена

Този семинар се провежда само за вътрешнофирмени обучения

4800 лв. без ДДС

Цената е за група от 15 участници

Сертификати

Сертификати, издадени от Училище за бизнес компетенции.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Език на обучение

Български или английски.

Програма и график на курса 

Темите  са разпределени в 4 блока

Блок 1

Представяне на участниците чрез игра „Ценности“

1. Въведение: Защо „Aджайл-лидер“? 

Упражнение:  Девет „Защо?“

Обобщение:

 • Ретроспекция на познатите стилове и модели на лидерство в традиционните структури на компаниите и защо вече не са актуални;
 • Agile-бизнес среда и потребности за различно поведение и компетенции на Лидера на различни нива на управление в организацията;
 • Предизвикателствата: Карта за развиването на потенциал за лидерство в agile-организация.

Практика: Различни подходи за лидерски решения и култура на организацията

Игра: Описване на 4 типа организационна култура и лидерско поведение, въз основа на казуси от практиката

БЛОК 2

2. Agile компас и позициониране на текущата лидерска практика на участниците

Как постигаме успехите си сега? В какво успяваме, кога се проваляме, с какви ограничения и зависимости се борим? Аспекти на лидерското поведение и практика.

 • Визия за развитие и откриване на възможности;
 • Управление на изпълнението, приоритети и смисъл на дейността за хората;
 • Изграждане и поддържане на отношения с клиенти, свързани лица, мениджъри и служители;
 • Канали за комуникация и прозрачност;
 • Ангажиране на хората и собственост върху резултати и проблеми, ангажиране на хората – стимули за развитие, признания и награди.

Практика:  SWOT анализ на текущата лидерска практика, трудности и зависимости

БЛОК 3

3. Да бъдеш Agile-лидер на екип

Развиване на agile-лидерски модел за лидера на екип, работещ в agile-среда

3.1 Дефиниране на аспекти на лидерско поведение („user stories“)

 • Възприемане и прилагане на ценности;
 • Ангажиране на себе си и въвличане на другите;
 • Предоставяне на възможности на екипа;
 • Визия за развитието на екипа в организацията;

Практика: “ Стори борд“

3.2 Планиране, контрол на напредъка и изпълнение на дейности. Техники и ритуали за лидерско поведение с инструменти на agile методологията

 • User story за ролите на лидера;
 • Таргети, спринтове и backlog със задачи;
 • Контрол на прогреса с Канбан-табло;
 • Ретроспективни срещи и др.

Практика:  Избор на ценности за agile-лидерска практика с Jimmy cards (сценарии за мениджъри). Дефиниране на цели за промяна в поведението на лидера. Планиране на активности и инструменти за изпълнение.

Упражнение: „15% решение“

БЛОК 4

4. Пътят към развиването на Agile-организация

4.1  Да ръководиш Agile-бизнес процеси и отношения за доставяне на организационен продукт с добавена стойност за клиента

 • Надграждане на целите за лидерско поведение с такива за доставяне на резултати в организацията: партниране с други лидери и екипи, партниране с клиенти. Дефиниране на поведения за учене от опита на другите и задаване на критичните въпроси.
 • Планиране и изпълнение на дейности, техники и ритуали за прилагане и усъвършенстване на лидерско поведение с инструменти на agile-методологията=

Илюстриране на примери с използвани agile-инструменти за процеса на дефиниране на цели и резултати, въвеждане на agile-практики и анализ на постигнатото.

Практика:  Статусна мениджърска среща и промяна на фокуса „Кажи каквото искам да чуя“ към „Имам нужда да бъда изслушан“.

Упражнения: „Тройка консултанти“, „Диалог за откриване и действие (DAD)“.

4.2 Да катализираш навици и поведения за аджайл организация

Промяна към agile-култура. Новите роли на мениджърите от различни нива.

 • От „самотния лидер“ към „лидерски екип със споделени функции“ –  делегиране, автономност на екипа и отделните индивиди, партньорство на лидери от различни нива по потока на доставяне на стойност за организацията и клиента

Упражнение с карти CRC (Class-Responsibility-Collaborator) за дефиниране на новите роли на различно ниво на мениджмънт в организацията.

 • Изграждане на култура за учене и развитие в професионални кръгове

Упражнения „Покажи и сподели“  и „Нетуъркинг“

 • Идентичност на организацията – „Да си част от племето“. Практики за „отваряне“ и сътрудничество на екипите  в организацията.

Упражнения „Искане и предлагане на помощ“ и „Панархия“

Заключение: Обзор на темите и опаковането им в продукт „Ръководство за Agile лидери“ с приложими идеи за трансформация в дейността.

Практика: Игра „Agile-корпорация“. Създава се „продукт“, за който работи екип от тийм лидер, продуктов мениджър, технически лидер и мениджър за доставка на готовия продукт – „agile-бизнес“. С каскада от таргети, дейности и задачи, на малки стъпки се планират дейности, роли, техники и ритуали за изграждане на agile-култура.

Семинарът използва концепции, модели и инструменти от Agile-методология за управление на  проекти и екипи, както и концепции за agile-лидерство, популяризирани от Jeff Dalton (Great Big Agile: An OS for Agile Leaders).

Забележка: Програмата и бизнес казусите се настройват към контекста на фирмата на клиента.