Блог

/ Всичко от блога

Подберете и квалифицирайте млади специалисти „по свой модел“

Проект „Първа работа“ на ОП РЧР дава шанс за това!

           Агенция по заng3a070етостта стартира подготвителна процедура на директно   предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за работодатели BG051PO001-1.1.12 „Първа работа” със средства от ОП „РЧР“

Ще бъдат набирани заявки от работодатели, готови да наемат безработни младежи в съответствие с нуждите им от работна ръка с определена квалификация.

На работодателите ще се предоставят поименни ваучери за професионално обучение и обучение по ключови компетентности на лица, регистрирани в дирекции “Бюро по труда”. Ще се предоставя професионално обучение:

  • по първа и втора квалификационна степен и
  • обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна степен.
  • ще се предоставят обучения по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 “Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 3 “Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, Ключова компетентност 4 “Дигитална компетентност” и Ключова компетентност 5 “Умения за учене”.

На работодатели, наели на съществуващи свободни работни места успешно завършилите обучението лица, ще се предоставят средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания към които се отнася разкритото работно място за период до дванадесет месеца, но не по-малко от 6 месеца.

За обучението можете да се възползвате от одобрените доставчици на професионални обучения и такива за ключова компетентност от Агенция по заетостта, каквото е и Училище за бизнес компетенции ЕООД /www.sbc.bg/ За повече информация за подаване на заявки от работодатели, прегледайте  http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5891 и подайте документи в ДБТ в район според адреса на фирмата.