Calendar

Management and Economics
Professional qualification: Major: Management and Economics Profession: Economist, 3rd qualification degree as per NAVET's framework The full program has a duration of 960 study hours and ends with the state certificate for professional qualification if successful (duration 6 months). The short program includes only courses selected by the candidate and ends up with a state certificate for part of profession if successful.
Read More
Икономическа информатика
Професионална квалификация в специалност "Икономическа информатика" за професия "Икономист-информатик". Трета квалификационна степен лицензирано обучение от НАПОО. Пълната програма за държавно свидетелство за професия е 960 уч.часа (около 6 месеца). Предлагаме по-кратки програми за част от професия по избрани от кандидата дисциплини. Допустимо по "Аз мога повече!"
Read More
EBC*L–A Business economics
The EBC*L Level A certificate is one of the European Business Competence Licence certificates, internationally recognised standard for business education in more than 30 countries. It guarantees expertise to manage the business on an international level.
Read More
Бизнес комуникация
Владеете ли "езика на бизнес комуникацията"? Как градите доверие сред колеги и бизнес партньори? Можете ли да адаптирате стила си на комуникация според "другата страна" в различни ситуации? Всичко това можете да обсъдите заедно с други участници в курса "Бизнес комуникация".
Read More
Финансов анализ
Курсът е организиран в две части: ПОГЛЕД НАЗАД и финансови техники за анализ на изпълнението, бенчмарк в сектора и очертаване на пълната картина на успеха или проблемите и ПОГЛЕД НАПРЕД и избор на алтернативи за действие според целите на организацията чрез управленски техники за планиране и анализ на бъдещи дейности.
Read More
Ефективно документиране при производство на софтуер
Професионално създаване и поддържане на техническа документация при производството на софтуер
Read More
Бизнес администрация
Професионална квалификация в специалност "Бизнес администрация" за професия "Офис мениджър". Трета квалификационна степен лицензирано обучение от НАПОО. Пълната програма за държавно свидетелство за професия е 960 уч.часа (около 6 месеца). Предлагаме по-кратки програми за част от професия по избрани от кандидата дисциплини. Допустимо за обучение с ваучер.
Read More
EBC*L–С Leadership and management
The EBC*L level C certificate is one of the European Business Competences* Licence certificates internationally adopted in over 30 countries as business education standard. It demonstrates an expertise to manage business on an internationally recognised level.
Read More
Финансов анализ
Курсът е организиран в две части: ПОГЛЕД НАЗАД и финансови техники за анализ на изпълнението, бенчмарк в сектора и очертаване на пълната картина на успеха или проблемите и ПОГЛЕД НАПРЕД и избор на алтернативи за действие според целите на организацията чрез управленски техники за планиране и анализ на бъдещи дейности.
Read More
Excel – Практически приложения
В рамките на 45 присъствени часа, курсът подготвя участниците за ефективно използване на възможностите на Ексел за организиране, анализи и визуализация на информация и работни резултати.
Read More
Техники за креативно мислене в екипа
Всеки ли може да бъде креативен? Защо не винаги креативната идея води до иновация? Има ли работната среда влияние върху креативността на индивида и екипите? Как да стимулирате креативност в екипа, който ръководите? Тези и други въпроси се разглеждат в курса, като се упражняват техники, стимулиращи креативност на работни екипи.
Read More
Реинженеринг на бизнес процеси
Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието чрез реинженеринг на бизнес модела, използване на генерични процеси от добри практики и управленски стандарти. Моделиране на бизнес процеситe с BPMN 2.0.
Read More
Agile лидер
Agile лидерството е съвременният отговор за гъвкаво поведение на Лидера в отговор на предизвикателството да се работи в турбулентна бизнес среда. Развиването на мислене и навици за agile лидерство преминава през трите нива на лидерско поведение: в работния екип, в мрежата от партньорства в процеса на доставяне на продукт и в цялата организация за развитие на хората и ръст на бизнеса.
Read More
EBC*L–В Business planning, marketing and sales
The EBC*L level B certificate is one of the European Business Competence Licence certificates, representing an internationally recognised standard for business education. This standard has been adopted in more than 30 different countries. It demonstrates an expertise in managing business on an internationally recognised level.
Read More
Бюджетиране
Умеете ли да планирате бъдещата дейност с отчитане на различните оперативни и капитални разходи, които ще се наложи да направите? Познавате ли предизвикателствата и проблемите в процеса на бюджетиране? Този курс ще въведе практически подходи, ще разкрие практики в различни сектори и ще обясни аргументите на алтернативните подходи в планирането.
Read More