Екип

Управител                              

Стоян Дренски

Възпитаник на Технически университет, Дрезден. Специализация в Управление на иновации и промяна (York St John University, UK).  Ръководи дейностите по развитие на бизнеса от 2012 г. Фокусиран  върху иновационните прoекти и отношенията с чуждестранните партньори на Училището.

Управител

д-р Светлана Дренска

Сертифициран мениджър и преподавател, доктор по математика (БАН), професионален бакалавър по мениджмънт (OUBS, UK). Притежава над 25 години опит, като преподавател в различни области на академичните и бизнес обучения в България. Ръководи програмите на  EBC*L Академия към Училище за бизнес компетенции и професионалните програми за квалификация. Притежава опит в организирането и провеждането на обучения по сертификационни програми в България на The Open University Business School, MBA Cardiff Metropolitan University (Висше Училище по Мениджмънт) , BREDA University и City University (MВБУ), СИМА (IHR) в България. Член e на Съвета на жените  в бизнеса в България. Сертифициран преподавател в области: Change management, Managing resources for the Market, The Effective manager, Management accounting, Clients and Suppliers relations (OUBS, UK), Project management trainer(Expert PBS, IIZ DVV), EBC*L Project Leader (KWE, Germany).

Преподаватели          

д-р Боян Хаджиев

Доктор по международни отношения и външна политика. Специалист по международни спорове и конфликти, политическа икономия на международните отношения и външнополитически анализ и прогнозиране. Води обучения по програмата EBC*L и професионалните квалификационни програми с обхват: екипни взаимодействия, конфликти, управление на промяна. Участвал е в проекти за вътрешнофирмени обучения на Училище за бизнес компетенции. Сертифициран по методология за управление на поректи PRINCE2 Foundation.

Огнян Дренски

Магистър по математика и механика. Сертификациран водещ одитор по СУК  ISO 9001, СУИС  ISO 27001. Системи за управление  на услуги по изискванията на ISO 20000-1:2011г., IRCA (International Register of Certificated Auditors) обучител по Управление на непрекъснатостта на бизнеса съгласно изискванията на ISO 22301:2012 Social security Business continuity management.  Сертифициран по ITIL и Управление на проекти PRINCE2. Работи в областта на добри практики и стандарти за организационно управление и управление на информационните технологии. Ръководи сертификационните програми в областта на информационните технологии, маркетинга и продажбите. Ръководи търговския екип и води обучения по внедряване на добри практики, маркетинг, продажби и дизайн на бизнес модели.

Георги Китанов

Магистър по право. Специалист по международно право, международни отношения и търговско право. Преподава в програмата EBC*L . Води обучения по търговско право, трудово-правни отношения, управление на риска и събиране на вземанията. Участвал е в редица проекти за вътрешнофирмени обучения, проведени от екипа на Училище за бизнес компетенции.

Галина Нолан

Магистър по Междукултурна комуникация (University of Bedfordshire, the UK). Област на специализация:  Междукултурни различия с фокус върху влиянието им в бизнес комуникацията.  Над 10 години опит в областта на комуникации, маркетинг и Business Development. Практически опит в ИТ компании, консултантски бизнес (HP, IMPACT Enterprise – B2B IT) и семеен стартъп. В работния си опит до момента е била част от международни екипи, където на практика е изучавала и възприемала  различни подходи към решения на универсални задачи, които различните култури прилагат. Успешните й работни проекти са в области: корпоративна комуникация и мотивиране на служителите, като част от комуникационен екип на глобално ниво; обучения по бизнес процеси на проектни мениджъри в организацията; консултантски проекти за бизнес развитие; основаване и развиване на стартъп за лансиране на нов продуктов бранд в България (O’Nice),  включително наемане и обучение на екип за работа.  Провежданите съвместни обучения с екипа на Училище за бизнес компетенции са в области: Междукултурни различия, Комуникация, Стартъп – стъпка по стъпка, Лидерство и мениджмънт.

Весна Ненчева

Магистър по социална психология, консултант в областта на развитие на човешките ресурси, преподавател в Музикалната академия. Притежава 8 години опит, като организационен консултант и психолог в големи български компании  – АЕЦ Козлудуй, Енемона АД. Има  над 15 години опит, като организационен консултант и тренер на мениджъри и специалисти от различни български компании в областта на комуникация, въздействие и влияние,  екипна диамика, разбиране, управение и интерпретиране на човешкото поведение. Сертифицирана е, като консултант за прилагане на методики на Тhomas International и Hogan Assessment Inventory за различен тип анализи и оценка в областта на човешките ресурси.

Елена Писарска

Работи в областта на езиковото обучение. Преподава бизнес английски в програмите за професионална квалификация на Училище за бизнес компетенции по специализирани програми Market Leader за бизнес английски.

Ирина Наскинова

IT експерт в екипа с опит, като web девелопър, програмист на Java, C++, Word Press .  Преподавател с          над  5 г. опит в областта на  бизнес и компютърни системи в бакалавърска програма на Cardiff University, UK, предлагана от ВУМ, Варна, магистърска програма по ИКТ на Софийския Университет,  професионални квалификационни  програми на Училище за бизнес компетенции, както и провеждане на тренинги за специализирани езици за програмиране и технологичен софтуер.

Мария Несторова

Магистър по финансово-счетоводен мениджмънт. Възпитаник на УНСС. Водещ/вътрешен одитор по управленски системи (ISO 9001, ISO  27001, ISO 20000, ISO 14001, ISO 18001). Има практически опит като консултант по разработване, внедряване, организация на вътрешния одит, поддръжка и развитие на управленски системи и методологии за анализ и управление на риска (ISO 31000, ISO 27005). Води обучения по управленски стандарти.

Иван Димовски

Бакалавър по изкуствата. Възпитаник на Хартумския университет. Водещ одитор по управленски стандарти (ISO 9001, ISO  27001, ISO 20000, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22301, ISO 31000, ISO 27005, ISO 18788). Има дългогодишен практически опит като одитор на управленски системи в целия свят и като консултант по разработване, внедряване, организация на вътрешния одит, поддръжка и развитие на управленски системи и методологии за анализ и управление на риска (ISO 27005, ISO 31000). Води обучения по управленски стандарти. Притежава уникален опит като одитор и преподавател по системи за управление и опериране на частни охранителни операции (ISO 18788).

 

 

 

 

         

 

.