Управление на промяната

Change management                “Променяй се преди да ти се наложи да се промениш!”

Курсът ” Управление на промяната” е насочен към специалисти с отговорности за управление на дейности и/или проекти, свързани с промяна в технологии, структури, инициативи за подобрение в работна среда.

 

ЦЕЛИ НА КУРСА

  • да въведе термини, свързани с управлението на процеса на промяна в организациите,
  • да илюстрира с примери процесите на управление на ограничена и неограничена промяна, като следва подхода VOCATE,
  • да запознае участниците в обучението и да упражни уменията им за прилагане на диаграмни техники за целите на анализа, планирането и контрола на въвеждане на промяната в работна среда,
  • да стимулира споделяне, обсъждане, дискусии, свързани с примери от личната практика, трудности и проблеми, както и успешни практики за преодоляването им.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА

Двудневно обучение – 16 часа.

ТЕМИ НА КУРСА

1. Контекст на промяната – текуща ситуация и цели, ограничена и неограничена промяна, обхват, етапи в процеса и фактори с ефект върху избора на подходяща стратегия, описан с подхода VOCATE

2. “Да очертаем промяната” – въведение в схемните техники, подпомагащи анализа, планирането и контрола в процеса на промяна.

3. Прилагане на системен подход към управление на ограничена промяна чрез последователни дейности в управлението на Проект за промяна - ситуационен анализ и очертаване на цели, формиране на ръководен екип и дефиниране на роли, планиране на дейности и ресурси, избор на критерии за напредък, управление по етапите на въвеждане на промяната. Илюстриране на схемни техники и инструменти за планиране и въвеждане на промяна.

4. Информиране, въвличане и ангажиране на хората в промяната - съдействащи и противодействащи сили, справяне със съпротива на различни нива - организaционно, екипно, индивидуално.  Развиване и прилагане на комуникационен план за въвеждане на промяната и управление на съпротивата.

5. Затвърждаване на промяната.

Практика в курса

Темите са съпроводени с тестове за нагласа към промяната,  екипна работа по казус за въвеждане на ограничена промяна, индивидуални упражнения, презентации и обсъждане в групата.

График на курса Change management

ЦЕНА на курса 300 лв. без ДДС