Управление на конфликти на работното място

 

33480563

 

 

 

 

ЗА КОГО Е ТОЗИ КУРС

Мениджъри и специалисти с различно ниво на правомощия и  обхват от дейности.

ЦЕЛИ

Курсът „Управление на конфликти на работното място“ има за цел да подготви участниците и да упражни разбирането им за:

- Природата на конфликта на работното място;

-Етапите, през които преминава разгръщането на конфликта и подходите за разрешаването му на всеки етап;

- Разбиране на характеровите особености на участниците в конфликта и техните  очаквания и нагласи за поведение;

- Прилагане на разнообразие от техники за активно слушане, за сближаване на позиции, за асертивно поведение  в ситуации на конфликт.

- Най-често допусканите грешки в ситуации на конфликт.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Съдържанието на курса включва дейности, които стимулират активно участие, подпомагат подобряването на компетенциите за:

- Разбиране на природата на конфликта и потенциалните причини за възникването му,

- Възприемане на различията в интересите и целите на опонентите и търсене на продуктивно разрешаване на конфликта,

- Прилагане на различни подходи и техники за краткосрочни и дългосрочни решения според целите в ситуацията,

- Осъзнаване на собствените характерови особености и нагласи за реакция в ситуация на конфликт,

- Адаптиране според поведението на опонента в ситуацията.

 

Цена 180 лв. без включен ДДС

Цената включва:

 Учебен семинар

 Комплект с учебни материали, вкл. презентация, казуси, тестове, упражнения, ролеви игри

 Кафе-паузи и кетъринг,

 Издаване на сертификат за придобита ключова компетентност.

                                             

Управление на конфликти на работното място - график на курса и темите.