Бизнес комуникация

 • persuation           Владеете ли “езика на бизнес комуникацията”?

           Как градите доверие сред колеги и партньори?

           Адаптирате ли стила си към “другата  страна” в   комуникацията?

           Съобразявате ли се с организационната структура, правила и политики за формална комуникация?

Всичко това можете да обсъдите, заедно с други участници в еднодневния отворен курс на Училище за бизнес компетенции “Бизнес комуникация”.

 

Цели

Да се представят важни принципи и техники и да се развият комуникационни умения, приложими при комуникация в работна среда – с партньори, колеги, между екипи и отдели.

 

Теми

ПЪРВИ ДЕН

1.    “Карта на думите” – игра за представяне на ситуация

2.   Въведение  в принципите и предизвикателствата на бизнес комуникацията

 •  Първото впечатление – вербални и невербални символи в автопрезентацията и създаването на очаквания;
 • Цели и структура на процеса на комуникация. Как въздействаме?

Ролева игра – Въздействие чрез съобщение за събитие.

 • Бариери пред ефективната комуникация;
 • Умения за активно слушане и задаването на въпроси;

Упражнение за проверка на фокуса в комуникацията.

3. Особености на личностните стилове в комуникацията

 • Защо не ни разбират?
 • По какво се различават в поведението и очакванията си хората с различен стил на комуникация? Как да се адаптираме към различните стилове?
 • “Трудните в комуникацията” и отстояване на целите чрез асертивно поведение.
 • Исграждане на доверие чрез стила на комуникация
 • Писмена комуникация - как да избегнем грешките, които дразнят  получателите на мейли?

Упражнение  за самооценка на личен стил в комуникацията.

Ролева игра за проява на асертивно поведение.

Упражнение за писане на мейл към колеги с различен комуникационен стил.

Умения за комуникация в процеса на организиране и провеждане на работна среща – упражнение.

ВТОРИ ДЕН

4.       Комуникация в работния екип и с други екипи

 • Провеждане на работни срещи с различно предназначение и обхват и овладяване на трудните участници и ситуации;

Ролева игра – организиране и провеждане на срещи по 3 сценария – с колеги, с други екипи, с клиенти

 • Даване на обратна връзка

Ролева игра за даване на обратна връзка

 • Организиране на работна среща за вземане на решение

Ролева игра с прилагане на метод за латерално мислене “Шестте шапки на ДеБоно”

5. Бизнес комуникация в условия на различия

Обсъждане на практически казуси за комуникация в екипи със сериозни възрастови различия, в глобални екипи с културни различия.

Практическата работа в обучението включва – индивидуални и екипни упражнения, ролеви игри, анализ и обсъждане на ситуации от казуси, споделяне на личен опит.  

Ползи за участниците

По време на обучението участниците ще споделят своя опит и практика в работата. Ще  придобият идеи  за нови подходи и инициативи, които могат да приложат  в работата си. Ще имат възможност да обсъдят мнения и идеи по различни казуси по практически ситуации с другите участници в обучението, ще получат повече гледни точки за реални работни ситуации. След обучението участниците ще разполагат с  инициативи, техники и подходи, които да приложат  в работна среда.

Място на обучение

Учебна зала на Училище за бизнес компетенции, София, ул. “Пиротска” 45 ет. 2 офис 20 /спирка на метрото “Опълченска”, изход ул. “Христо Ботев”/.

 

ЦЕНА за 1 участник -за двудневно обучение  360 лв. без включен ДДС

ЦЕНА за 1 участник -за еднодневно обучение  180 лв. без включен ДДС